پایان نامه بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر

عنوان :

بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 سوال تحقیق.. 4

1-4 فرضیه تحقیق.. 5

1-5 اهداف وارزش نظری پژوهش…. 5

1-6 پیشینه تحقیق.. 5

1-7 روش و فنون اجرایی پژوهش…. 10

1-8 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها 10

1-9 محدودیتهای پژوهش…. 11

2-1 یادگیری.. 13

2-1-1 تعریف یادگیری.. 13

2-1-2 آیا یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد؟. 14

2-1-3 عوامل موثر بر یادگیری.. 15

2-1-4 مراحل یادگیری.. 17

2-1-4-1 آمادگی برای یادگیری.. 18

2-1-4-2- اکتساب و عملکرد. 19

2-1-4-3- انتقال یادگیری.. 19

2-1-5 الگوی سه مرحله‌ایی اتکینسون و شیفرین.. 19

2-1-5-1 یادآوری و فراموشی.. 21

2-1-5-2 علت فراموشی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت.. 22

2-1-5-3 علت فراموشی از حافظه دراز مدت.. 22

2-2 برخی ازپایه‌های نظری مرتبط با فیلمهای آموزشی.. 22

2-2-1 نظریه رمز دوگانه. 23

2-2-2 نظریه یادگیری مشاهده‌ای.. 24

2-2-2-1 نورونهای آیینه‌ای یادگیری مشاهده‌ای.. 27

2-2-3 اصول هفتگانه ریچارد مایر. 29

2-3 طراحی آموزشی.. 32

2-3-1 انتخاب دیدگاه مناسب… 32

2-3-1-1 رفتار گرایان.. 33

2-3-1-2 شناختگرایان.. 34

2-3-1-3 ساختن‌گرایی.. 34

2-3-2 تحلیل مخاطبان.. 35

2-3-3 تعیین هدفهای آموزشی.. 35

2-3-4 تدوین محتوای آموزشی.. 36

2-3-5 تصمیم گیری درباره قالب آموزشی.. 36

2-4 فیلم آموزشی.. 36

2-4-1 مزایای کاربرد فیلم در آموزش… 36

2-4-2 فیلم انیمیشن.. 38

2-4-2-1 انیمیشن آموزشی.. 38

2-5 انیمیشن چیست؟. 41

2-5-1 معنی لغوی.. 41

2-5-2 تعاریف… 42

2-5-3 قابلیتها و خصوصیات انیمیشن.. 43

2-5-3-1 قصه گویی.. 44

2-5-3-2 فانتزی.. 45

2-5-3-2-1 موافقان و مخالفان فانتزی.. 48

2-5-3-3 اغراق.. 50

2-5-3-4 خصوصیات دیگر. 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 53

3-1 روش تحقیق.. 54

3-2 جامعه آماری.. 54

3-2-1 نمونه. 55

جدول شماره 3-1. نمونه آماری.. 55

3-2-2 شیوه نمونه‌گیری.. 55

3-3 روش اجرای پژوهش…. 56

4-3 ابزار گردآوری داده‌ها 56

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 56

4-1 آماره‌های توصیفی متغیرها 58

4-2 بررسی نرمال بودن متغیرها 58

4-3 مقایسه نمره دو گروه با نمایش و بدون نمایش قبل از تدریس…. 59

4-4 مقایسه نمره دو گروه با نمایش فیلم انیمیشن و بدون نمایش فیلم انیمیشن بعد از تدریس 60

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 62

5-1 طراحی آموزشی انیمیشن ” خواب سنگین زمستانی “. 63

5-1-1 انتخاب دیدگاه مناسب… 63

5-1-2 تحلیل مخاطبان.. 65

5-1-3 تعیین هدفهای آموزشی.. 67

5-1-4 تدوین محتوای آموزشی.. 67

5-1-5 تصمیم گیری درباره قالب آموزشی.. 67

5-2 سوال تحقیق : 68

5-3 پیشنهادات: 69

5-3-1 پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق: 69

5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر: 70

منابع..73

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

ایران امروز در آستانه‌ی تحولات مهم دوران خود قرار دارد. تغییراتی در حوزه‌های مهم و تاثیرگذار، اعم از سیاست، اقتصاد، آموزش و… آموزش در کشور ما به دلیل نبود تئوریهای منطبق با فرهنگ جامعه بسیار آسیب‌پذیر می نماید، و ما باید به دور از بروکراسی اداری بیشتر از گرایش به نتایج آماری به قابلیت اجرایی تئوریهای اساسی آموزش توجه نماییم و آن را بیاموزیم. چندی است که بسیار شتاب‌زده و نسنجیده بومی‌سازی دانش در کشور ما شروع شده است، هر عملی نیازمند به فراهم کردن مواد و مصالح آن است. سالها است در حوزه پژوهش کشورهای پیشرفته پایه‌های قوی تئوری آموزشی را شکل داده‌اند و حال ما نیاز به درک کردن این تئوریها و سازگار کردن آنها با محیط اجتماعی و فرهنگی خود هستیم. این امر تحقق نمی یابد مگر در سایه تجربه و آزمایشهای میدانی.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید