پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی

دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی

استاد راهنما:

دکتر علی عارف منش

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

۱-۱ پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲ مروری بر کارهای گذشته……………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳ شرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی

۲-۱ تاریخچه­ای از هیدرودینامیک مغناطیسی………………………………………………………………………………….۹

۲-۲ معادلات الکترودینامیک درمبحث هیدرودینامیک مغناطیسی……………………………………………….۱۰

۲-۲-۱ میدان الکتریکی و نیروی لورنتز……………………………………………………………………………………۱۰

۲-۲-۲ قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-۳ قانون آمپر…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۴ قانون فارادی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۲-۵ جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل سوم: مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس

۳-۱ روش تحلیل مقیاسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۲ روش انتگرالی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۳-۳-۱ روش تشابهی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۳-۲ اثر وجود جریان از طریق دیواره : (دمش و مکش ) …………………………………………………………..۲۵

فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم

۴-۱ شرح مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۴-۲ معادلات حاکم………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۴-۳ حل انتگرالی معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………………۳۲

۴-۳-۱ انتگرال­گیری از معادلات حاکم……………………………………………………………………………………..۳۲

۴-۳-۲ حل معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی…………………………………………………………………………۳۳

۴-۴ عدد ناسلت ………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۵ تنش برشی ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

فصل پنجم: اراﺋﻪ­ی نتایج

۵-۱ صحت سنجی برنامه کامپیوتری………………………………………………………………………………………………۴۰

۵-۲ تاثیر تغییرات زاویه سطح ( ) ……………………………………………………………………………………………..۴۲

۵-۳ تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی …………………………………………………………………………………..۴۷

۵-۴ تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح …………………………………………………………………………………..۵۲

۵-۵ تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح …………………………………………………………………………………۵۷

۵-۶ تاثیر تغییرات عدد پرانتل ……………………………………………………………………………………………….۶۲

۵-۷ تاثیر تغییرات سرعت مکش و دمش به سطح ………………………………………………………………۶۷

فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۶-۱ نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۶-۲ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

فهرست منابع

فهرست شکل­ها
شکل(۱-۱): هندسه مساله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………۶
شکل(۲-۱): هندسه مساله از نمای بالا…………………………………………………………………………………………………………………۱۳
شکل(۴-۱): هندسه مساله مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………….۲۸
شکل(۴-۲): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل بالا…………………………………………………………….۳۴
شکل(۴-۳): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل خیلی کم…………………………………………………..۳۵
شکل (۵-۲-۱): تاثیر تغییرات زاویه بر دامنه سرعت……………………………………………………………………………………………۴۲
شکل (۵-۲-۲): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی سرعت……………………………………………………………………………………۴۳
شکل(۵-۲-۳): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی محلی…………………………………………………………………………………….۴۳
شکل(۵-۲-۴): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی میانگین…………………………………………………………………………………۴۴
شکل(۵-۲-۵): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل سرعت………………………………………………………………………………………….۴۴
شکل(۵-۲-۶): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی حرارت…………………………………………………………………………………….۴۵
شکل(۵-۲-۷): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت محلی…………………………………………………………………………………….۴۵
شکل(۵-۲-۸): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت میانگین…………………………………………………………………………………۴۶
شکل(۵-۲-۹): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل دما……………………………………………………………………………………………….۴۶
شکل (۵-۳-۱): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر دامنه سرعت……………………………………………………………………..۴۷
شکل (۵-۳-۲): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی سرعت……………………………………………………………..۴۸
شکل (۵-۳-۳): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی محلی……………………………………………………………..۴۸
شکل (۵-۳-۴): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی میانگین………………………………………………………….۴۹
شکل (۵-۳-۵): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل سرعت…………………………………………………………………..۴۹
شکل (۵-۳-۶): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی حرارت…………………………………………………………….۵۰
شکل (۵-۳-۷): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت محلی……………………………………………………………..۵۰
شکل (۵-۳-۸): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت متوسط…………………………………………………………..۵۱
شکل (۵-۳-۹): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل دما………………………………………………………………………..۵۱
شکل (۵-۴-۱): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر دامنه سرعت……………………………………………………………………..۵۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه

پایان نامه بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک و مشارکت سیاسی ( مورد مطالعه :دانشجویان تهرا...
پایان نامه تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک
پایان نامه بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و د...
پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا
پایان نامه بازاریابی
پایان نامه ارشد:بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم