پایان نامه بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ قاجار

دانشگاه گیلان

گروه پژوهشی گیلان شناسی

معاونت پژوهشی و فناوری

گروه ایرانشناسی ( گرایش تاریخ )

عنوان:

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ قاجار

استاد راهنما:

دکتر علی رفیعی جیردهی

استاد مشاور:

 دکتر مریم سادات فیاضی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………. ۱

۱-۱: بیان مسئله……………………………….. ۲

۱-۲: هدف و اهمیت موضوع………………………………..۲

۱-۳: پرسشهای تحقیق………………………………..۲

۱-۴: روش تحقیق……………………………….. ۳

۱-۵: محدودیت‌های تحقیق…………………………………. ۳

۱-۶: ضرورت تحقیق…………………………………. ۴

۱-۷: تعریف تحقیق…………………………………. ۴

۱-۸ :پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………. ۵

فصل دوم: منطقه تالش…………………………………… ۱۶

۲-۱: تالش…………………………………… ۱۷

۲-۲: زبان تالشی………………………………..۱۹

۲-۳: مذهب………………………………..۱۹

۲-۴: تاریخ…………………………………. ۲۰

جغرافیایی طبیعی

۲-۵: آب و هوا……………………………….. ۲۷

۲-۶: پوشش گیاهی…………………………………. ۲۷

جغرافیای انسانی

۲-۷:جمعیت و اشتغال…………………………………. ۲۸

۲-۸: جانوران…………………………………. ۲۹

۲-۹: کوهها و رودها……………………………….. ۲۹

۲-۱۰: آثار تاریخی و گردشگری…………………………………. ۳۰

فصل سوم: حکومت و حاکمان تالش در عصر قاجار………………………….. ۳۲

۳-۱: تالش در زمان حکومت آقامحمد‌ خان قاجار……………………………… ۳۴

۳-۱-۱: حکومت میرمصطفی‌خان تالش…………………………………… ۳۵

۳-۲: حکومت و حاکمان تالش در زمان فتحعلی‌شاه قاجار…………………. ۳۷

۳-۲-۱: میر‌حسن‌خان تالش…………………………………… ۴۱

۳-۲-۲:میر‌کاظم‌خان تالش…………………………………… ۴۲

۳-۳: حکومت و حکام تالش در زمان محمدشاه قاجار……………………….. ۴۴

۳-۴: حکومت و حکام تالش در عصر ناصری…………………………………. ۴۵

۳-۵: حکومت و حاکمان تالش در عصر مظفرالدین شاه قاجار ………………۶۲

۳-۶: حکومت و حاکمان تالش در دوره محمد‌علی شاه…………………….. ۷۷

فصل چهارم: اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار…………………………… ۸۹

۴-۱: تعریف سند……………………………….. ۹۰

۴-۲: اهمیت اسناد……………………………….. ۹۱

۴-۳: انواع سند……………………………….. ۹۱

۴-۴: دوره زمانی مربوط……………………………….. ۹۲

۴-۵: اسناد میرمصطفی خان………………………………… ۹۴

۴-۶: اسناد میر‌حسن‌خان تالش…………………………………… ۹۶

۴-۷: اسناد حکومت و حکام آستارا و نمین……………………….. ۹۷

۴-۷-۱: اسناد صارم‌السلطنه سردار ناصر و دیگر حکام نمین و آستارا……..۱۰۱

۴-۸: اسناد حکومتی و حاکمان کرگانرود(عمیدالسلطنه سردار امجد)…….۱۰۴

۴-۹: اسناد حکومتی و حکام اسالم………………………………… ۱۰۶

۴-۹-۱: عمید‌السلطان…………………………………. ۱۰۸

۴-۱۰: اسناد حکومتی و حاکمان ماسال…………………………………. ۱۰۹

۴-۱۱: اسناد حکومتی فومن و حاکمان آن………………………………. ۱۱۱

۴-۱۱-۱: اسناد معین الرعایا……………………………….. ۱۱۳

۴-۱۲: اسناد متفرقه………………………………… ۱۱۴

۴-۱۳: طالش‌دولاب و اسناد  مربوط به حاکمان آن………………………… ۱۱۵

۴-۱۴: اسناد  متفرقه……………………………….. ۱۱۹

۴-۱۵: اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله………………………………… ۱۲۰

۴-۱۶: اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران………………………… ۱۲۲

فصل پنجم: بررسی اسناد حکام تالش در دوره قاجار…………………… ۱۲۳

۵-۱: بررسی اسناد حاکمان آستارا و نمین………………………………. ۱۲۴

۵-۱-۱: کشمکش و جنگ با قاجاریان…………………………………. ۱۲۵

۵-۱-۲: جدال با روسیه………………………………… ۱۲۶

۵-۱-۳: اختلاف با حکام و طوایف دیگر………………………………… ۱۲۷

۵-۱-۴: مالیات و خراج………………………………… ۱۲۸

۵-۱-۵: تصرفات ملکی ، اموال و احشام رعیت…………………………. ۱۲۹

۵-۱-۶: مرزبانی و نگهداری سرحدات…………………………………. ۱۳۰

۵-۱-۷: مالکیت و اجاره بندر آستارا و گمرکات آن………………………. ۱۳۰

۵-۲: بررسی اسناد خوانین و حکام کرگانرود………………………….. ۱۳۲

۵-۲-۱: مالیات و جمع آوری آن در کرگانرود………………………………. ۱۳۳

۵-۲-۲: روسها و حکام کرگانرود………………………………..۱۳۳

۵-۲-۳: اختلاف با حکام دیگر منطقه………………………………… ۱۳۳

۵-۲-۴: شکایات مردمی از حکام کرگانرود………………………………… ۱۳۴

۵-۳: بررسی اسناد خوانین و حکام اسالم………………………………… ۱۳۵

۵-۴: بررسی اسناد حکومت و حاکمان تالشدولاب………………………. ۱۳۷

۵-۵: بررسی اسناد حکومتی و حکام شاندرمن……………………….. ۱۴۰

۵-۶: بررسی اسناد حکومتی و حکام ماسال…………………………… ۱۴۲

۵-۷: بررسی اسناد حکومتی و حکام فومن………………………………. ۱۴۵

نتیجه گیری…………………………………. ۱۴۷

پیشنهادات تحقیق…………………………………. ۱۴۸

ضمیمه………………………………… ۱۴۹

متن برخی اسناد………………………………… ۱۴۹

منابع و مآخذ……………………………….. ۱۶۱

فهرست روزنامه‌ها……………………………….. ۱۶۸

فهرست اسناد………………………………… ۱۷۰

تصاویر برگزیده اسناد………………………………… ۱۸۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه