پایان نامه بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1ـ1 بیان مسئله: 3

1ـ1ـ1 هموگلوبین.. 3

1ـ1ـ2 ساختمان هموگلوبین.. 3

1ـ1ـ3 بیان تکوینی هموگلوبین.. 5

1ـ1ـ4 ساختمان زنجیره گلوبین.. 7

1ـ1ـ5 خوشه ژنی آلفاگلوبین.. 7

1ـ1ـ6 خوشه ژنی بتاگلوبین.. 8

1ـ1ـ7 ناهنجاری های هموگلوبین در انسان. 8

1ـ1ـ8 اختلالات هموگلوبینهای انسانی.. 9

1ـ1ـ9 واریانت های ساختمانی زنجیره گلوبین.. 9

1ـ1ـ10 بیماری های سنتز زنجیره هموگلوبین.. 12

1ـ1ـ11 تالاسمی.. 12

1ـ1ـ12 مروری برهموگلوبینوپاتی های نادر گزارش شده در ایران. 12

1ـ1ـ13 هموگلوبین D.. 15

1ـ1ـ14 هاپلوتیپ.. 17

1ـ1ـ15 هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین.. 18

1ـ2 اهداف.. 19

1ـ2ـ1 هدف کلی طرح: 19

1ـ2ـ2 اهداف فرعی طرح: 19

1ـ2ـ3 اهداف اختصاصی طرح: 19

1ـ2ـ4 اهداف کاربردی طرح: 20

1ـ2ـ5 فرضیههای طرح: 20

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2ـ1 پیش زمینه. 22

2ـ2 تحقیقات و نتایج گذشته. 22

فصل سوم: مواد و روش­ها

3ـ1 مواد و روشها 28

3ـ1ـ1 مواد، تجهیزات و لوازم مورد استفاده 28

3ـ1ـ1ـ1 لیست دستگاهها و لوازم مورد استفاده برای اجرای این پایان نامه در جدول 3-1 آمده است. 28

3ـ1ـ1ـ2 مواد. 28

3ـ1ـ1ـ2ـ1 مواد مصرفی عمومی.. 28

3ـ1ـ1ـ2ـ2 مواد مصرفی شیمیایی.. 29

3ـ1ـ1ـ2ـ3 مواد مصرفی بیولوژیک… 29

3ـ1ـ1ـ2ـ4 محلولها 30

3ـ1ـ1ـ2ـ4ـ1 محلولهای لازم جهت استخراج.. 30

3ـ1ـ1ـ2ـ4ـ2 محلولهای لازم جهت واکنش PCR.. 30

3ـ1ـ1ـ2ـ4ـ3 محلول های لازم جهت الکتروفورز کردن DNA.. 31

3ـ1ـ2 روشها: 32

3ـ1ـ2ـ1 بیماران مورد مطالعه. 32

3ـ1ـ2ـ2 استخراج DNA ژنومی به روش نمک اشباع. 32

3ـ1ـ2ـ3 تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده 34

3ـ1ـ2ـ4 واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR). 35

3ـ1ـ2ـ5 تهیه ژل آگارز و الکتروفورز محصولات PCR.. 36

3ـ1ـ2ـ6 رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید و عکسبرداری از ژل. 37

فصل چهارم: نتایج

4ـ1 نتایج.. 39

4ـ1ـ1 جمعیت مورد مطالعه. 39

4ـ1ـ2 بررسی نتایج شناسایی هموگلوبین D.. 40

4ـ1ـ3 بررسی نتایج جایگاههای مجموعه ژنی بتاگلوبین: 41

4ـ1ـ4 بررسی جهش‌ها به روش حضور و یا عدم حضور جایگاه شناسایی آنزیم محدودکننده (RFLP). 43

4ـ1ـ5 بررسی هفت جایگاه درمجموعه ژنی بتاگلوبین به منظورشناسایی هاپلوتیپها توسط تکنیکRFLP-PCR : 44

4ـ1ـ6 آنالیز دادهها 45

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5ـ1 بحث.. 49

5ـ2 نتیجه گیری.. 52

5ـ3 پیشنهادات.. 52

فهرست منابع. 53

منابع فارسی: 53

منابع انگلیسی: 53

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید