پایان نامه بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چکیده……………. 1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 پیش زمینه تحقیق…3

1-2-اهمیت تحقیق  5

1- 3-اهداف تحقیق. 6

1-3-1- هدف اصلی. 6

1-3-2- اهداف فرعی. 6

1-4- باریجه:…………. 7

1-4-1- دامنه انتشار: 8

1-4-2نحوه استخراج صمغ باریجه: 8

1-4-3- مصارف داروئی: 11

1-4-4- مصارف صنعتی: 11

1-4-5- مواد متشکله: 11

1-4-5-1- هیدروکربنهای ترپنی: 11

1-4-5-2- هیدرو کربنها با اسکلت غیر ترپنی: 12

1-4-5-3سزکوئی ترین ها 12

1-4-5-4آزولن ها: 12

1-5اسانس ها:……….. 12

1-5-1خواص فیزیکی اسانس ها……13

1-5-2 استخراج اسانس ها…….13

1-5-2-1 استخراج اسانس از راه تقطیر با آب یا بخار……13

1-5-2-2استخراج اسانس به روش شیمیایی: 14

1-5-2-3استخراج اسانس به کمک گاز دی اکسید کربن: 14

1-5-3 موارد استعمال اسانس ها: 15

1-6 عصاره گیری از گیاهان داروئی. 15

1-6-1 انواع عصاره های گیاهی. 15

1-6-1-1عصاره های آبی. 15

1-6-1-2عصاره های خشک.. 17

1-7 انتخاب حلال. 18

1-8باکتری های مورد مطالعه 19

1-8-1اشیرشیا کلی  19

1-8-1-1خصوصیات بیماری و مکانیسم بیماری زایی باکتری: 19

1-8-1-2 ای کولای عامل اسهال در انسان: 19

1-8-1-3بیماری زایی: 20

1-8-1-4نقش باکتری در فساد مواد غذایی و کنترل آن: 22

1-8-2استافیلوکوکوس اورئوس.. 22

1-8-2-1بیماری زایی: 23

1-8-2-2-نقش باکتری در فساد مواد غذایی و کنترل آن: 23

1-9آنتی اکسیدان: ……..24

1-10انواع آنتی اکسیدان ها: 25

1-10-1آنتی اکسیدان های سنتیک: 25

1-10-1-1آنتی اکسیدان های اولیه یا دهنده……..25

1-10-1-2آنتی اکسیدان های ثانویه یا پذیرنده ها: 26

1-10-2آنتی اکسیدان های طبیعی: 27

1-10-3متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی:……. 27

1-10-3-1کاروتنوئیدها:…….. 27

1-10-3-2فلاوونوئیدها:………. 28

1-10-3-3ایزوسیانیدها:…….. 28

1-10-3-4سولفیدها یا تیول ها:…….. 28

1-10-3-5فنول ها:……… 28

1-10-3-6ویتامین A.: 29

1-10-3-7ویتامین C:. 29

1-10-3-8ویتامین E:… 29

1-10-3-9توکوفرول:……… 29

1-11عوامل مؤثر در اکسیداسیون در چربیها: 30

1-11-1ترکیب اسید چرب: 30

1-11-2حرارت:… 30

1-11-3اکسیژن:……………..…. 30

1-11-4رطوبت:… 30

1-11-5کاتالیزورها: 30

1-11-6نور:…… 30

1-11-7آنزیم ها: …..30

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم:مواد و روشها

3-1 آماده سازی مواد اولیه 40

3-2 مواد شیمیایی. 40

3-3 وسایل و تجهیزات.. 40

3-4 تهیه عصارهها 41

3-5 خشک کردن عصاره 41

3-6 تعیین راندمان استخراج عصارهها 42

3-7 استخراج و تجزیه روغن فرار(اسانس) 52

3-7-1جدا سازی و شناسایی اجزای روغن فرار 42

3-7-1-1مشخصات و برنامه دمایی دستگاه GC-MASS. 42

3-7-1-2برنامه حرارتی. 43

3-7-2 آماده کردن اسانس… 43

3-8 باکتری های مورد مطالعه 44

3-8-1 تعیین سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند. 44

3-8-2 تعیین حساسیت میکروبی توسط روش انتشار دیسک …..44

3-8-3 تعیین MIC بر روی باکتری های مورد مطالعه 45

3-9 ارزیابی میزان اثر آنتی اکسیدانی به روش DppH.. 46

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید