پایان نامه بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور

دانلود پایان نامه
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه       ……………………………………………………………………………. 3
1-2- یادگیری و حافظه    ………………………………………………………………. 4
1-3- انواع یادگیری     ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4- انواع حافظه       ………………………………………………………………………………………….. 6
1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت …………………………………………………………… 7
1-4-1-1- رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت   …………………………….. 8
1-4-1-2- تفاوتهای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ………………………………………………. 8
1-5- مراحل حافظه     ……………………………………………………… 9
1-6- ساختارهای مغزی دخیل در تشکیل حافظه اخباری و غیر اخباری   …………………………………. 9
1-7- مکانیسم­های سلولی و مولکولی یادگیری و حافظه ………………………………….. 10
1-7-1- تغییرات مورفولوژیک   …………………………………………………………….. 10
1-7- 2- تغییرات الکتروفیزیولوژیک   …………………………………………………………………………….. 11
1-8- گلوکوکورتیکوئیدها       ……………………………………………………………………. 13
1-8- 1- گیرنده گلوکوکورتیکوئیدها     ………………………………………………………………. 14
1-9- گلوکوکورتیکوئیدها و حافظه     ……………………………………………………… 14
1-10- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطرآوری   ……………………………………………………. 15
1-11- مکانیزم بازتثبیت حافظه ………………………………………………………………………… 16
1-12- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر بازتثبیت حافظه     ………………………………………… 16
1-13- مطالعات مشابه   ……………………………………………………………….. 17
فصل دوم
روش تحقیق و مواد 
2-1- حیوانات آزمایشگاهی     ………………………………………………………………………… 48
2-2- دارو­ها       …………………………………………………………………….. 48
2-3- ابزار جمع آوری داده­ها   ……………………………………………………………….. 49
2-4- دستگاه احترازی غیر فعال (شاتل باک)  ……………………………………………… 50
2-5- آموزش و یادکیری در   دستگاه احترازی غیر فعال …………………………………………………………… 51
2-6- آزمایش­ها     ………………………………………………………………………………………….. 51 
2-7- جامعه آماری و تعداد نمونه       ……………………………………………. 51 
فصل سوم
یافته­های تحقیق
3-1- اثرات تزریق کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه نزدیک   ………….. 64
3-2- اثرات تزریق   کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه دور …………………. 64
3-3- اثرات تزریق کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه نزدیک ………………..   66
3-4- اثرات تزریق   کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه دور   …………………. 66
  فصل چهارم
4-1- اهداف تحقیق     ………………………………………………………………………………………………. 79
4-2- یافته­های اصلی     ……………………………………………………………………………………………….. 76
4-3- روش کار و دوز داروهای مورد استفاده     ………………………………………………………………… 76
4-4- کورتیکوسترون به خاطرآوری حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند     …………………………. 77
4-5- کورتیکوسترون بازتثبیت حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند   ……………………………… 78
4-6- پیشنهاد­ها     ………………………………………………………………………………………….. 79

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید