پایان نامه بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
چکیده 1
مقدمه  3
فصل اول : کلیات  
1- 1 ساختمان پوست 4
1-1-1 رو پوست 4
1-1-2 میان پوست 5
1-1-3 زیر پوست 6
1-1-4 خونرسانی پوست 6
1-1-5 فیزیولوژی پوست 6
1- 2 تعریف زخم 9
1-2-1 انواع زخم های حاد 10
1-2-2 فازهای ترمیم زخم های حاد 11
1-2-3 انواع التیام زخم ها 14
1-2-4 استحکام زخم 15
1-2- 5 فاکتورهای موثر درالتیام زخم 16
1-2-6عوارض ترمیم زخم 21
1-2-7 زخم های مزمن 21
1-2-8 مکانیسم های ترمیم زخم های مزمن 22
1-2-9 بررسی فیزیکی زخم های مزمن 22
1-3-10 انواع زخم های مزمن 22
1-3-11 مراقبت از زخم های مزمن 28
1-2-12 نکات اختصاصی زخم های مزمن 29
1-3 باکتری های پروبیوتیک 35
1-3-1 تاریخچه پیشرفت علم پروبیوتیک 36
1-3-2 منشاء پروبیوتیک ها 37
1-3-3 اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک ها 38
1-4 مروری برتحقیقات گذشته  45
فصل دوم : وسایل – مواد وروش ها  
2-1 وسایل 46
2-2 دستگاه ها 49
2-3 مواد وداروهای مورد مصرف 50
2-4 حیوانات 51
2-5 روش کار 51
2-5-1 روش تهیه پماد 52
2-5-2 آماده کردن مواد بیهوشی 53
2-5-3 روش ایجاد زخم پوستی 53
2-5-4 به هوش آمدن دوباره رت ها 54
2-5-5 تقسیم بندی گروه های آزمایشی 55
2-5-6 روش اندازه گیری سطح زخم 55
2-5-7 نحوه مطالعه بافت شناسی 56
2-5-8 روش تهیه چسب آلبومین می یر 57
2-5-9 روش تهیه اسید الکل 58
2-5-10 روش تهیه فیکساتیوبوئن 58
2-5-11 تثبیت نمونه 59
2-5-12 آب گیری 59
2-5-13 الکل گیری یا شفاف کردن 60
2-5-14 نفوذ دادن پارافین 60
2-5-15 قالب گیری 61
2-5-16 حذف پارافین اضافی و برش گیری 61
2-5-17 انتقال نمونه روی لام 61
1-5-18رنگ آمیزی 61
2-5-19 چسباندن لامل 63
2-6 آنالیز داده ها  64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید