پایان نامه بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

دانلود پایان نامه

دانشکده کشاورزی

عنوان پایان نامه:

بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

استاد راهنما :

دکتر مصطفی درویش نیا

اساتید مشاور:

دکتر عیدی بازگیر و دکتر داریوش گودرزی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گیاهپزشکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل بیماری زردی و پژمردگی نخود و ارزیابی ارقام مقاوم نخود نسبت به این بیماری در سال زراعی 93-92 از مزارع نخود در مناطق مختلف استان لرستان نمونه‌برداری شد و در مجموع 79 جدایه قارچی بدست آمد. قارچ‌ها بر اساس مشخصات ریخت‌شناسی و با استفاده از کلیدهای معتبر و مقالات شناسایی شدند. در این تحقیق 11 گونه فوزاریوم و 2 گونه غیر فوزاریوم شناسایی شد که عبارتند از Fusarium oxysporum، F. javanicum، F. solani، F. petroliphilum، F. foetens F. pallidoroseum، F. camptoceras، F. acutatum، redolens F.،F. sambucinum F.reticulatum ، Alternaria alternate ،Bipolaris sorokiniana گونه‌های F. redolens، F. foetens، F. acutatum و F. petroliphilum از لرستان و گونه‌های F. foetens، F. acutatum، petroliphilum F. برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. آزمون بیماریزایی جدایه‌های به دست آمده بر اساس اصول کخ انجام گردید بنابراین بر اساس اصول کخ، با توجه به علائم مشاهده شده بر روی گیاهان و جداسازی مجدد قارچ F. oxysporum.  از قسمتهای آوندی این گیاهچه‌ها و با توجه به فراوانی زیاد 38/25 درصد این گونه نسبت به گونه‌های دیگر می‌توان F. oxysporum. Schl. f. sp. ciceri (Padw) Matuo & K. Sato را به عنوان عامل بیماری زردی و پژمردگی نخود گزارش کرد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. رقم ILC482 به عنوان شاهد حساس و رقم آرمان به عنوان شاهد مقاوم استفاده شد. مشاهدات بیماری در مرحله گیاهچه و گلدهی ثبت شد. در مرحله گیاهچه دو ژنوتیپ(FLIP03 -110C ، X98TH75K1-83) بسیار مقاوم، سه رقم (آزاد، هاشم و بیونیج) و 7 ژنوتیپ (SAR79J78K5-85،SAR79J15K3-86 ،SAR 79J15K3-86، SAR79J87K1-85، SAR79J38K8-85، SAR79J61K1-86، SAR79J18K1-86) مقاوم، دو ژنوتیپ (SAR79J78K3-86 و FLIP98-55C) نیمه مقاوم و چهار رقم (آرمان، گریت، نخود‌سیاه، ILC482) حساس بودند. در حالیکه در مرحله گلدهی دو ژنوتیپ (FLIP03 -110C،X98TH75K1-83 ) مقاوم، رقم آزاد نیمه مقاوم، رقم هاشم و دو ژنوتیپ (SAR79J61K1-86، SAR79J18K1-86) حساس، 5 رقم (آرمان، گریت، نخود‌سیاه، بیونیج، ILC482) و 7 ژنوتیپ (SAR79J61K1-86، SAR79J38K8-85، SAR79J15K3-86، SAR79J710K2-85، FLIP98-55C، SAR79J78K5-85، SAR79J78K3-86 بسیار حساس به بیماری بودند.

واژگان کلیدی: اتیولوژی، بیماری زردی، نخود، مقاومت ، لرستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده

مقدمه                                                                                                    1

فصل اول: کلیات

1-1- کلیات                                                                                 5

1-1-1- سطح زیر کشت و تولید نخود در ایران                                                  5

1-1-2- ارزش غذایی و کاربرد نخود                                                              8

1-1-3 – مشخصات گیاهشناسی و تاریخچه پیدایش نخود                                  8

1-1-4- توزیع و اهمیت اقتصادی بیماری زردی و پژمردگی نخود                               9

1-2- تاریخچه بیماری زردی و پژمردگی نخود در دنیا                                          10

1-3- تاریخچه بیماری زردی و پژمردگی نخود در ایران                                         12

1-4- کنترل بیماری زردی و پژمر         دگی نخود                                                       13

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- جمع آوری نمونه                                                                                       18

2-2- محیط کشت ها                                                                                 18

2-2-1- محیط کشت سیب زمینی- دکستروز-آگار (PDA)                                    18

2-2-2- محیط کشت آب- آگار (WA)                                                            18

2-2-3- محیط کشتSNA  (Synthetic Nutrient-poor Agar)                                18

2-2-4- محیط کشت Nash & Snyder                                                           19

2-2-5- محیط کشت برگ میخک- آگار (CLA)                                                         20

2-2-6- محیط خاک                                                                                 20

2-2- 7- محیط PDB                                                                               20

2-3- روش جداسازی قارچها                                                                       21

2-3-1- استفاده از محیط کشت PDA‌                                                            21

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد