پایان نامه بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده انتظامی

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پیشگیری

موضوع:

بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق و بررسی در اطراف اثر مطبوعات که اهمیت آن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست از دیر زمان نظر جرم شناسان روانشناسان و نویسندگان را به خود جلب کرده و باعث شده تا هر کس برحسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز کند و از آن به صورتی بحث نماید. لذا با عنایت به دغدغه خاطر قدیمی نویسنده مبنی بر تبعات انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات موضوع فوق انتخاب شد و هدف اصلی این تحقیق آگاهی از آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات می باشد که در جامعه آماری افراد بالای 15 سال مناطق 22 گانه تهران بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته و حجم نمونه 384 نفر بر اساس جدول اچ.اس.بولا محاسبه شده است و روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای تصادفی است و روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

در این راستا پنج فرضیه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس اطلاعات بدست آمده چهار فرضیه اثبات و یکی از فرضیه ها رد گردید که نتیجه نهایی به شرح ذیل می باشد:

بین ویژگی های فردی مخاطبان، میزان مطالعه اخبار جنایی،نوع روزنامه مورد مطالعه، با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین نوع هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

رسانه – مطبوعات – پوشش رسانه جرم – مخاطب – ویژگیهای فردی – کارکرد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه……………………………………………………………………………………………………             12

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………              14

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………..             16

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………          17

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….                 18

فرضیه هاب تحقیق …………………………………………………………………………………               18

تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها ………………………………………………………….                 18

*فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………                 20

بخش اول: اخبار جنایی………………………………………………………………………….                  21

مفهوم جرم و جنایت……………………………………………………………………………                   21

کارکردهای رسانه های جمعی …………………………………………………………..                      21

مفهوم و ماهیت خبر …………………………………………………………………………..                    23         

اخبار و تاثیر گذاری آن…………………………………………………………………….                       24

معیارهای گزینش اخبار جنایی……………………………………………………….                         27 

بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها

گونه شناسی نظریه های تاثیر رسانه ای………………………………………..                              31

نظریه گلوله……………………………………………………………………………….                           32

الگوی اثرهای محدود………………………………………………………………….                           33

نظریه کاشت ………………………………………………………………………………                         34

مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای …………………………………………………….                        36

مارپیچ سکوت ………………………………………………………………………………..                     38

نظریه برجسته سازی ……………………………………………………………………..                         39

نظریه شکاف آگاهی …………………………………………………………………..                            40

نظریه های ترکیبی ……………………………………………………………………                              40

رویکرد های نظری به جرم و رسانه …………………………………………..                                44

بخش سوم:انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

 

نقش مطبوعات ………………………………………………………………………..                                 45

معیار ها و انگیزه های طرفداران انعکاس اخبار جنایی……………………..                            45

واقع گرایی …………………………………………………………………………………                         46

 منع وترس ………………………………………………………………………………….                         46

اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری …………………………..                         50

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث ………………….                       51

 نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی ……………….                           51

معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات ………………                       55

 ادبیات جرم و جنایت “سیاه” ………………………………………………………………                    56

تلقین وتقلید …………………………………………………………………………………………..                 57

 آموزش شیوه ها ……………………………………………………………………………………..                63

تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ………………………………………………………                 65

 قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی …………………………………………………                 67

 عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن ……………………………..                 69

 اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه …………………………………………..                  70

تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان ……………….               71

 جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی …………………………………….                 73

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………….                 74

مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………….                  76

*فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………….                         78

 روش تحقیق …………………………………………………………………………………..                78

 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………              78

 حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….             78

 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………..               79

روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………           79    

 پایایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………….              79          

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………….              80

*فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ……………………………………………………………………………………….                       82

 ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه …………………………………………………………..                83

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….            88

 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………….            112

*فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                 

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..              122   

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….                125

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………                 127

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه

پایان نامه تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگ...
پایان نامه سود با احتمال درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه ارتباط سبک ملزم شده با رضایت شغلی
دانلود پایان نامه بررسی نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام
پایان نامه مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران اسکیزوافکتیو با الگوی عصب روان شناختی ه...
پایان نامه ارتباط عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با عزت نفس آشکار آن‌ها