پایان نامه با کلید واژه های معنيداري، مشتريان، متغير، رضايت

دانلود پایان نامه

فوق و سن رابطه معنيداري مشاهده نشد. اما در متغير عوامل محيطي F مشاهده شده در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05> p معنيدار ميباشد. يعني بين عوامل محيطي و سن کارکنان رابطه معنيداري مشاهده شد. و با توجه به آزمونهاي تعقيبي توکي و جدول 4-11 ميتوان گفت:
در متغير عوامل محيطي تفاوت واقعي ميانگينها بين کارکنان با طبقه سني بين 31 تا 40 سال 15.95 و بيشتر از 50 سال 13.36 بوده است. اين آمار بيانگر اين است که ميانگين کارکنان با طبقه سني بين 31 تا 40 سال بيشتر است.
با توجه به متغير تحصيلات: F مشاهده شده در رابطه متغيرهاي عوامل انگيزش مادي، عوامل انگيزش غيرمادي، عوامل محيطي، ابزار و تجهيزات کاري و تجربه با متغير تحصيلات در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغيرهاي فوق و تحصيلات رابطه معنيداري مشاهده نشد.
با توجه به متغير سابقه کار: F مشاهده شده در رابطه متغيرهاي عوامل انگيزش مادي، عوامل انگيزش غيرمادي، عوامل محيطي، ابزار و تجهيزات کاري و تجربه با متغير سابقه کار در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغيرهاي فوق و سابقه کار رابطه معنيداري مشاهده نشد.
با توجه به متغير پست سازماني: t مشاهده شده در رابطه متغيرهاي عوامل انگيزش مادي، عوامل انگيزش غيرمادي، عوامل محيطي، ابزار و تجهيزات کاري و تجربه با متغير پست سازماني در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغيرهاي فوق و پست سازماني رابطه معنيداري مشاهده نشد. جدول 4-26 نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه و t مستقل براي مشتريان را به تصوير ميکشد. جدول 4-25 نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه و tمستقل
متغيرها
جنسيت
سن
تحصيلات
شاخصها متغيرها
t
sig
نسبت F
sig
نسبت F
sig
کيفيت خدمات
0.079
0.937
3.453
0.009
1.353
0.251
رضايت مشتريان
0.641
0.522
1.089
0.363
1.548
0.189
منبع: نتايج تحقيق

يافتههاي جدول4-25 مربوط به مشتريان نشان ميدهد که:
با توجه به متغير جنسيت: t مشاهده شده در رابطه متغيرهاي کيفيت خدمات و رضايت مشتريان با متغير جنسيت در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغيرهاي فوق و جنسيت رابطه معنيداري مشاهده نشد.
با توجه به متغير سن: F مشاهده شده در رابطه متغير رضايت مشتريان با متغير سن در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغير فوق و سن رابطه معنيداري مشاهده نشد. اما در متغير کيفيت خدمات F مشاهده شده در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05> p معنيدار ميباشد. يعني بين کيفيت خدمات و سن کارکنان رابطه معنيداري مشاهده شد. و با توجه به آزمونهاي تعقيبي توکي و جدول 4-12 ميتوان گفت:
در متغير کيفيت خدمات تفاوت واقعي ميانگينها بين مشتريان با طبقه سني بين 21 تا 30 سال 23.25 و بين 31 تا 40 سال 25.08 بوده است. اين آمار بيانگر اين است که ميانگين مشتريان با طبقه سني بين 31 تا 40 سال بيشتر است.
با توجه به متغير تحصيلات: F مشاهده شده در رابطه متغيرهاي کيفيت خدمات و رضايت مشتريان با متغير تحصيلات در سطح اطمينان 95% و سطح معنيداري 0.05< p معنيدار نميباشد. يعني بين متغيرهاي فوق و تحصيلات رابطه معنيداري مشاهده نشد. 4-5 جدول نتايج کل فرضيه هاي تحقيق
در اين قسمت خلاصه نتايج رد و تأييد فرضيات تحقيق ارائه ميشود.

جدول 4- 26 خلاصه نتايج آزمون فرضيات تحقيق
رديف
فرضيات
Sig
رد /عدم رد
نتيجه
1
ميان عوامل انگيزش مادي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.005
عدم رد
ميان عوامل انگيزش مادي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
2
ميان عوامل انگيزش غيرمادي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.173
رد
ميان عوامل انگيزش غيرمادي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود ندارد.
3
ميان عوامل محيطي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.019
عدم رد
ميان عوامل محيطي کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
4
ميان ابزار و تجهيزات کاري کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.045
عدم رد
ميان ابزار و تجهيزات کاري کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
5
ميان تجربه کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.003
عدم رد
ميان تجربه کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
6
ميان کيفيت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.
0.000
عدم رد
ميان کيفيت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان رابطه معنيداري وجود دارد.

فصل پنجم:
نتيجه گيري و پيشنهادها