پایان نامه بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان :

بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

مطالعه موردی روستای « حاضرمیل » بخش مرکزی دهلران

استاد راهنما :

دکتر بیژن رحمانی

استاد مشاور:

دکتر رحمت اله  منشی زاده

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………… 1

فصل اول………………………………… 3

کلیات تحقیق………………………………… 3

1- 1- تبین مسئله……………………………….. 4

1- 2- ادبیات و پیشینه تحقیق…………………. 8

1- 3- سئوال های اصلی تحقیق………………… 14

1- 4- فرضیات تحقیق………………………………… 15

1- 5- اهداف تحقیق………………………………… 15

1- 6- فرایند انجام تحقیق………………………………… 16

1- 7- موانع تحقیق و مشکلات تحقیق…………………. 18

1- 8- تعریف واژگان کلیدی………………………………… 18

فصل دوم……………………………….. 21

مبانی  نظری تحقیق………………………………… 21

2 – 1-  نظریات ساماندهی………………………………… 22

2 – 1- 1- نظریه فن تانن……………………………….. 22

2- 1-2- نظریه مکان مرکزی………………………………… 23

2-1-3- شبکه لوش………………………………….. 24

2- 1-4- نواحی بازاری گالپین………………………………. 25

2-1- 5- رویکرد کارکردهای شهری درتوسعه روستایی…………… 26

2-1-6- راهبردهای برنامه ریزی سلسله مراتبی سکونتگاهها……… 28

2-1- 7- نظریه آگروپلیتن………………………………… 29

2-1- 8- نظریه اقتصاد مقیاس………………………………….. 33

2-2- نظریات مکانیابی و جابجایی روستاها………………………. 34

جمع بندی………………………………. 42

فصل سوم……………………………….. 43

ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهرستان دهلران………… 44

3-1- موقعیت جغرافیایی وسعت…………………………………. 46

3-2- ویژگیهای طبیعی……………………………….. 46

3- 2- 1 – انواع سنگها………………………………. 46

3- 2- 2- خاک شناسی………………………………… 46

3- 2- 3- دشت آبرفتی………………………………… 49

3- 2- 4- چینه شناسی………………………………… 49

3- 2- 5- زمین شناسی ساختمانی………………………. 53

3- 2- 5- 1- دشت خوزستان………………………………… 53

3- 2- 5-2-  زاگرس چین خورده………………………………. 54

3- 2- 5-3- زاگرس مرتفع………………………………… 54

3- 2- 6- لرزه خیزی……………………………….. 56

3- 2- 7 – کوههای منطقه……………………………….. 57

3- 2- 8-  منابع آب…………………………………. 58

3- 2- 8- 1- آبهای سطحی……………………………….59

3- 2-  8- 2- آبهای زیر زمینی………………………………… 61

3- 2- 9- ویژگیهای اقلیمی شهرستان دهلران……………… 62

3- 2- 9- 1- درجه حرارت…………………………………. 63

3- 2- 9-2- روزهای یخبندان………………………………… 64

3- 2- 9-3-  باد……………………………….. 64

3- 2- 9-4-  بارش………………………………….. 65

3- 2- 9- 5 – تبخیر………………………………. 67

3- 2- 9- 6 – رطوبت نسبی………………………………… 67

3- 2- 10- پوشش گیاهی………………………………… 68

3-3- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی شهرستان دهلران……… 70

3-3- 1- پیشینه تاریخی………………………………… 70

3-3- 2-  ویژگیهای جمعیتی………………………………… 76

3-3- 2-1- ساختارسنی جمعیت…………………………………. 82

3-3- 2-2- مهاجرت…………………………………. 85

3-3- 2-3- وضعیت سواد……………………………….. 87

3-3- 2-4- وضعیت آموزش………………………………….. 88

3-3- 2- 5- جمعیت فعال………………………………… 91

3-3- 2- 5- توزیع جمعیت فعال در بخشهای سه گانه اقتصادی…….92

3-3- 2- 7 – جمعیت فعال غیر شاغل………………………………….. 95

3-3- 2- 8- پیش بینی جمعیت منطقه…………………………………… 95

3-3- 2- 9 – کلیات مباحث جمعیتی…………………………………….. 97

3-3- 3-  شناخت ویژگیهای نظام سکونتگاهی روستایی منطقه……………….. 100

3-3- 3- 1- عوامل موثر در شکل گیری و گسترش سکونتگاههای روستایی……… 105

3-3- 3- 1-1-  اسکان اجباری عشایر در اوایل قرن حاضر ………………. 105

3-3- 3- 1-2-  جنگ تحمیلی………………………………… 107

3-3- 3- 2- طبقه بندی سکونتگاههای روستایی از نظر جمعیت………. 110

3-3- 3- 3- وضعیت امکانات و خدمات عمومی موجود در سکونتگاههای روستایی……112

3-3- 3- 4- فعالیت اقتصادی روستاها…………………………….. 113

3-4- جمع بندی………………………………………………. 117

– فصل چهارم………………………………………… 119

جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات………………………….. 119

4-1- مقدمه……………………………….. 120

4-2- عوامل موثر بر استقرار روستاهای بخش مرکزی…………. 120

4-2- 1- مالکیت…………………………………. 120

4-2- 2- آب………………………………. 120

4 – 2 – 3 – کاربری زمین………………………………. 121

4-2- 4- دسترسی به مراتع………………………………… 121

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد