پایان نامه بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکدۀ علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد (M.A )

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

عنوان

بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

     استاد راهنما

جناب آقای مهران برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه   عنوان

فصل اول- کلیات

چکیده 1

1-1 مقدمه 3

1-2بیان مساله 5

1-3 پرسش های اساسی تحقیق. 7

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق. 7

1-5 پیشینه تحقیق 8

1-6 اهداف تحقیق. 8

1-7 فرضیه های تحقیق 8

1-8 جامعه آماری تحقیق 8

1-9 حدود قلمرو تحقیق 9

1-10 روش تحقیق 9

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

2-1 مختصری در باب قرآن مجید 11

2-2 تأثیر قرآن بر فرهنگ بشری. 11

2-3 بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن. 12

2- 4 زمینه ها و پیشینه ی اثرپذیری شاعران ونویسندگان از قرآن 12

2-5 شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن. 13

 فصل سوم- مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری

3-1 نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی و فرهنگی هرات.. 16

3-2 جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادب فارسی. 18

3-2-1 تولد خواجه عبدالله.. 18

3-2-2 تبارنامه، نام و القاب خواجه عبدالله.. 19

3-2-3 دوران کودکی خواجه عبدالله 21

3-2-4 دوران نوجوانی خواجه عبدالله 22

3-2-5 دوره جوانی و به سوی کمال. 23

3-2-6 سال های رنج ومشقّت.. 24

3-2-7 سال های موفّقیّت و پیشرفت.. 25

3-2-8 نزاع با بدعت گزاران. 26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید