پایان نامه ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

خلاصه فارسی ‌ح
فصل اول کلیات

1-1 ………………. سینوزیت… 3

1-2 ………………. شیوع سینوزیت… 4

1-3 ………………. عوامل مستعد کننده سینوزیت… 4

1-4 ………………. منشأ سینوزیت… 5

1-4-1 ………….. سینوزیت با منشأ آلرژیک… 5

1-4-2 ………….. سینوزیت با منشأ ویروسی.. 6

1-4-3 ………….. سینوزیت با منشأ قارچی.. 6

1-4-4 ………….. سینوزیت با منشأ باکتریایی.. 6

1-5 ………………. انواع سینوزیت… 8

1-5-1 ………….. سینوزیت حاد. 8

1-5-1-1 ……… علائم بالینی سینوزیت حاد. 8

1-5-1-2 ……… تشخیص و درمان سینوزیت حاد. 8

1-5-2 ………….. سینوزیت مزمن.. 9

1-5-2-1 ……… علائم بالینی سینوزیت مزمن.. 9

1-5-2-2 ……… تشخیص و درمان سینوزیت مزمن.. 9

1-6 ………………. عوارض سینوزیت… 9

1-7 ………………. مشخصات باکتری های مورد آزمایش…. 10

1-7-1 ………….. مشخصات کلی استرپتوکوک ها 10

1-7-1-1 ……… استرپتوکوک پیوژن. 11

1-7-1-1-1 ….. بیماری زایی.. 12

1-7-1-1-2 ….. تست های تشخیصی.. 12

1-7-1-1-3 ….. درمان. 13

1-7-1-2 ……… استرپتوکوک پنومونیه. 13

1-7-1-2-1 ….. تست های تشخیصی.. 14

1-7-1-2-2 ….. بیماری زایی.. 15

1-7-1-2-3 ….. درمان. 15

1-7-2 ………….. مشخصات کلی استافیلوکوک ها 16

1-7-2-1 ……… استافیلوکوک اورئوس… 16

1-7-2-1-1 ….. تست های تشخیصی.. 17

1-7-2-1-2 ….. بیماری زایی.. 18

1-7-2-1-3 ….. درمان. 18

1-7-3 ………….. مشخصات کلی پسودوموناس ها 19

1-7-3-1 ……… پسودوموناس آئروژینوزا 19

1-7-3-1-1 ….. تست های تشخیصی.. 21

1-7-3-1-2 ….. بیماری زایی.. 21

1-7-3-1-3 ….. درمان. 21

1-8 ………………. تاریخچه درمانی گیاهان دارویی.. 22

1-8-1 ………….. ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی.. 23

1-8-2 ………….. شکل های مصرف گیاهان دارویی.. 23

1-9 ………………. ویژگی های گیاهان دارویی مورد آزمایش…. 23

1-9-1 ………….. گیاه درمنه. 23

1-9-1-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 24

1-9-1-2 ……… خواص درمانی.. 25

1-9-2 ………….. گیاه اسطو خودوس… 25

1-9-2-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 26

1-9-2-2 ……… خواص درمانی.. 26

1-9-3 ………….. گیاه دارچین.. 26

1-9-3-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 28

1-9-3-2 ……… خواص درمانی.. 29

1-9-4 ………….. گیاه مورد یا مورت… 29

1-9-4-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 31

1-9-4-2 ……… خواص درمانی.. 32

1-10 ……………. اسانس های گیاهی.. 32

1-11 ……………. نانواسانس های گیاهی.. 33

1-11-1 ………… کیتوزان. 33

1-12 ……………. بررسی اثرات ضد میکروبی.. 35

1-13 ……………. تعیین MIC به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) 35

1-13-1 ………… متغیر های مؤثر در انجام آزمون MIC.. 36

1-13-2 ………… تعیین MBC.. 36

1-13-3 ………… دیسک دیفیوژن. 36

1-13-3-1 ……. دینامیک تشکیل هاله. 37

1-13-3-2 ……. دیسک های آنتی بیوتیک… 37

1-13-4 ………… انتشار در آگار (چاهک) 37

1-14 ……………. روش های تهیه سوسپانسیون. 38

1-15 ……………. بیان مسئله. 38

1-16 ……………. ضرورت اهمیت موضوع. 39

1-17 ……………. اهداف تحقیق.. 40

1-17-1 ………… هدف کلی.. 40

1-17-2 ………… هدف اختصاصی.. 40

1-18 ……………. فرضیات تحقیق.. 40

1-19 ……………. سوالات تحقیق.. 40

فصل دوم مروری بر متون گذشته

2-1 ………………. سوابق تحقیق در ایران و سایر کشور ها در زمینه استفاده از اسانس ها و نانواسانس های گیاهی   43

فصل سوم مواد و روش کار

3-1 ………………. دستگاه های مورد نیاز. 48

3-2 ………………. مواد و وسایل مورد نیاز. 48

3-2-1 ………….. سوش های میکروبی مورد مطالعه. 50

3-2-2 ………….. اسانس های مورد مطالعه. 50

3-3 ………………. روش کار. 51

3-3-1 ………….. روش تهیه نانواسانس های درمنه، اسطوخودوس، مورد و دارچین.. 51

3-3-1-1 ……… تهیه محلول کیتوزان. 51

3-3-2 ………….. روش تهیه محیط کشت اولیه برای رشد. 53

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید