پایان نامه ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

دانلود پایان نامه

خلاصه فارسی

سابقه و هدف :سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین بررسی فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. از جمله این فاکتورها بررسی‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهش های زیادی نشانداده اند که سطح ویتامینD رابطه معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرنده ویتامینDیعنیVDR واسطه اثرات ضدسرطانی ویتامینDمی‌باشد، لذا بررسی پلی‌مورفیسم‌های ژن گیرنده می‌تواند کمک زیادی در شناسایی ارتباط میان این ژن و سرطان پستان بنماید.

مواد و روش ها: در این مطالعه اثر پلی‌مورفیسمTru9I ژن VDR در احتمال بروز بیماری در میان جمعیت زنان مازندرانی بررسی شده و همچنین سطح سرمی ویتامینD در این جمعیت اندازه‌گیری شد.در این مطالعه مورد –شاهدی دو گروه از زنان شامل گروه مبتلا به سرطان پستان و گروه سالم انتخاب شدند واز آنها دو نمونه شامل خون تام (جهت استخراج DNA) و سرم (برای اندازه‌گیری سطح ویتامینD) تهیه شد. ابتدا سطح سرمی ویتامینD با روش کمی لومینسانس اندازه‌گیری شد و سپس قطعات ژنی مربوط به پلی‌مورفیسم Tru9Iبر روی ژن VDR با روش PCR تکثیر شد و ژنوتیپ آن ها تعیین گردید.

نتایج :میانگین سطح سرمی ویتامینD در افراد بیمار587/12 میکروگرم بر دسی لیتر و در افراد کنترل026/20میکروگرم بر دسی لیترتعیین شد وبین سطح سرمی ویتامین D بابیماری ارتباط معنا دار دیده شد (009/0=P). فراوانی الل‌هایUبرای گروه بیمار وسالم65/.وu برای گروه بیمار و سالم است%35/0مقدار P برای الل U، uبرابر 796/.اندازه‌گیری شد.بررسی نسبت شانس نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان پستان در افراد با ژنوتیپuu تقریبا14/1برابر می‌باشد.این مطالعه نشان داد که ارتباط بین پلی‌مورفیسمTru9Iبا بروز سرطان پستان معنی‌دار نیست ولی ارتباط کاهش سطح ویتامینD با افزایش احتمال ابتلا به این سرطان کاملاً معنی‌دار است.

کلید واژه ها: مطالعه موردی –شاهدی ,سرطان پستان,پلی مورفیسم ژنTru9I, گیرنده ویتامینD

مقدمه :

سرطان چیست:

سرطان بیماری سلول ها است نتیجه تکثیر غیر طبیعی سلول های نئوپلازیا است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم می شود .

مفهوم سرطان یعنی رشد کنترل شده ایی که منجر به ایجاد حالتی می گردد که در آن زمان چرخه سلولی سلول های سرطانی کوتاه تر از همان سلول ها در حالت طبیعی است .

سرطان وقتی ایجاد می گردد که ژن ها درون یک سلول طبیعی دچار جهش شوند جهش به طور تصادفی یا در اثر عوامل جهش زا ایجاد می شود که برخی از مواد شیمیایی واشعه های مضر از جمله جهش زاها هستند.

سلول های سرطانی نیز در یک عضو اجتماعی از سلول ها را به وجود می آورند که متاسفانه به صورت یک اجتماع سلولی مخرب یا تومور بدخیم در می آید که ما اصطلاحا به آن غده سرطانی می گوییم واین غده های سرطانی در هر جایی از بدن که به وجود آیند از جنس همان سلول های بافت مخصوصی است که سرطانی شده و اجتماعی از سلول های مخرب وسرطانی را به وجود می آورد .

بیماری نئو پلاستیک به علت عدم پاسخ دهی سلول های سرطانی به مکانیزم های کنترلی حاکم بر رفتار طبیعی بدن و خروج ازحالت هموستاز بدن در تکثیر ,تزاید,تمایزوغشا سلولی تغییراتی ایجاد می شود که منجر به نئوپلاسم می شود(میرمالک وهمکاران, 1388).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید