پایان نامه اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه و بیان مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- متغیرهای تحقیق 6
1-5- پرسش­های تحقیق 7
1-6- فرضیه­های تحقیق 7
1-7- تعریف واژه­ها 8
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 9
2-1- تحمل به اثرات ضددردی مورفین 10
2-2- اثرات ضددردی ورزش ارادی و اجباری 13
2-3- اثرات ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین 19
فصل سوم: مواد و روش­ها 24
3-1- حیوانات 25
3-2- القای تحمل به مورفین 25
3-3- ورزش ارادی 25
3-4- ورزش اجباری 28
3-5-گروه­های آزمایشی 30
3-6- ارزیابی درد با استفاده از Hot-plate 35
3-7- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 37
3-8- ابزارجمع‌آوری داده‌ها 37
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 37
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل آماری 39
4-1- آزمایش اول: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش 40
4-1-1- مسافت دویدن 40
4-1-2- روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش 41
4-2- آزمایش دوم: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین 42
4-2-1- مسافت دویدن 43
4-2-2- بررسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین 43
4-3 – آزمایش سوم: بررسی حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در طی دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار بدنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری 45
4-3-1- مسافت دویدن 45
4-3-2- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری 46
4-4- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضددردی ناشی از ورزش 47
4-5- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار 47
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات 49
5-1- بحث (یافته­های تحقیق) 50
5-2- نتیجه­گیری 60
5-3- پیشنهادات 60
فهرست شکل­ها
شکل3-1- قفس مجهز به چرخ گردان (Running wheel) جهت انجام ورزش ارادی          27
شکل3-2- محل انجام ورزش ارادی (Running wheel) 27
شکل3-3- شمارشگر تعداد دور جهت تعیین مسافت دویدن در ورزش ارادی             28
شکل3-4- دستگاه ورزش اجباری (تریدمیل)                                                           29
شکل3-5- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                                 29
شکل3-6- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                             30
شکل3-7- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد                           36
شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ                                                37

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید