مقاله رایگان درباره سه طلاقه

دانلود پایان نامه

حرام” يعني: گوشت خوك حرام است”، در اين صورت نمي‌توان به اطلاق اين سخن تمسك كرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و يا غصبي نيز حلال است. در علم اصول بيان شده كه تمسك به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول اين است كه متكلم در مقام بيان آن جهتي باشد كه ما در صدد استنباط حكم آن هستيم؛ در اين صورت اگر متكلم ساكت بود، مي‌توان به اطلاق سخنش تمسك كرد. آيات فوق هم از اين قبيل است؛ زيرا اين آيات درصدد بيان مطالب ديگري هستند. آيه نخست درصدد بيان آن است كه زن سه طلاقه براي هميشه بر شوهرش حرام است، تا اين كه مرد ديگري با او ازدواج كند. آيه دوم درصدد بيان حكم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن است و آيه سوم و چهارم درصدد بيان اين هستند كه زنان مطلّقه داراي حقّ مخصوصي به نام متاع هستند. اين مطالب با جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت متفاوت است و به آن ربطي ندارند.

5-5-2 دلايل اهل تسنن مبني بر سه طلاق کردن در يک مجلس از ديدگاه سنت
كساني كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند، به سنت نيز استدلال كرده‌اند:
الف) روايت فاطمه بنت قيس:
ابن حزم از طريق يحيي بن كثير روايت كرده است كه: ابوسلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص بن مغيره مخزومي او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به همراه گروهي، در خانة ميمونه، امّ المؤمنين، خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقة زن برعهدة آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:
ليس لها نفقة و عليها العدّة؛176 آن زن نفقه ندارد و بايد عدّه نگه دارد.