مقاله با موضوع انحراف معیار، سطح تحصیلات، ابتلا به بیماری، فعالیت بدنی

دانلود پایان نامه

می شد.

3-11- تعریف واژه ها
ردیف
نام متغیر
نقش متغیر
نوع متغیر
ابزار
واحد یا مقیاس
1
الگوهای غذایی
مستقل
کیفی اسمی
پرسشنامه بسامد خوراک
1.الگوی غذایی سالم
2.الگوی غذایی ناسالم
2
شدت افسردگی
وابسته
کیفی رتبه ای
پرسشنامه Beck
1..طبیعی
2.کمی افسرده
3.نیازمند مشورت با روانپزشک 4.نسبتا افسرده
5.افسردگی شدید
6.افسردگی بیش از حد
3
سن
مخدوشگر
کمی پیوسته
پرسش
سال
4
قد
مخدوشگر
کمی پیوسته
قدسنج
سانتی متر
5
وزن
مخدوشگر
کمی پیوسته
ترازو
کیلوگرم
6
نمایه توده بدن (BMI)
مخدوشگر
کمی پیوسته
محاسبه
محاسبه
7
وضعیت تاهل
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.مجرد
2.متاهل
3.مطلقه
4.بیوه
8
سطح تحصیلات
مخدوشگر
کیفی رتبه ای
پرسش
1.زیر دیپلم
2.دیپلم و بالاتر
9
سطح تحصیلات سرپرست خانوار
مخدوشگر
کیفی رتبه ای
پرسش
1.زیر دیپلم
2.دیپلم و بالاتر
10
شغل
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.خانه دار
2.شاغل
11
شغل سرپرست خانوار
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.بیکار
2.کارگر
3.کارمند
4.آزاد
5.بازنشسته
12
مالکیت خانه
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.شخصی
2.اجاره ای یا رهنی
3.منزل بستگان
13
درآمد ماهیانه خانوار
مخدوشگر
کمی پیوسته
پرسش
تومان
14
مصرف سیگار
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.سیگاری
2.غیر سیگاری

ردیف
نام متغیر
نقش متغیر
نوع متغیر
ابزار
واحد یا مقیاس
15
فعالیت بدنی
مخدوشگر
کمی پیوسته
پرسشنامه فعالیت بدنی
MET.hour/day
16
تعداد زایمان
مخدوشگر
کمی گسسته
پرسش
بار
17
تعدا افراد خانواده
مخدوشگر
کمی گسسته
پرسش
نفر
18
سابقه خانوادگی افسردگی
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.دارد
2.ندارد
19
سابقه ابتلا به بیماری های مزمن
مخدوشگر
کیفی اسمی
پرسش
1.بله
2.خیر
20
انرژی دریافتی
مخدوشگر
کمی پیوسته
پرسشنامه FFQ
Kcal/day

فصل چهارم:
یافته ها

4-1- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه
شیوع افسردگی در زنان مورد مطالعه 58% بود. به طوری که 3/37% دچار افسردگی خفیف، 9/12% دچار افسردگی متوسط و 8/7% دچار افسردگی شدید بودند. طبقه بندی شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه در جدول 4-1 نشان داده شده است.

جدول 4-1- شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه (255 نفر)
شدت افسردگی

(%) تعداد
طبیعی

(0/42) 107
کمی افسرده

(3/26) 67
نیازمند مشورت با روانپزشک

(0/11) 28
به نسبت افسرده

(9/12) 33
افسردگی شدید

(6/6) 17
افسردگی بیش از حد

(2/1) 3

4-2- الگوهای غذایی شناسایی شده
با استفاده از روش تحلیل عاملی 2 الگوی غذایی غالب در جمعیت 212 نفری زنان مورد مطالعه شناسایی شد. این الگوها عبارتند از:
الگوی غذایی سالم شامل مصرف بالای سبزی ها، سبزی های زرد، حبوبات، گوجه فرنگی، میوه ها، سبزیهای برگ سبز، لبنیات کم چرب، سبزی های کلمی شکل، تخم مرغ، سیب زمینی آب پز و زیتون.

الگوی غذایی ناسالم شامل مصرف بالای نوشابه، سیب زمینی سرخ کرده، گوشت های فراوری شده، شیرینی و دسر، میان وعده ها، مغزها، روغن های هیدروژنه، ترشی ها، قند و شکر، لبنیات پرچرب، گوشت قرمز، ادویهها، طیور و ماکیان، نمک، گوشت احشاء، آبمیوه و غلات تصفیه شده.

بار عاملي هر يك از گروه هاي غذايي براي الگوهاي غذايي شناسايي شده در جدول 4-2 نشان داده شده است. بالاتر بودن بار عاملی یک گروه غذایی در یک الگو نشان دهنده سهم بیشتر آن گروه غذایی در آن الگوست. درمجموع این 2 الگو 31/18 درصد از کل واریانس مصرف را توجیه می کردند.

جدول 4-2- بار عاملی گروه های غذایی در الگوهای غذایی شناسایی شده 1
گروه های غذایی
الگوی غذایی سالم
الگوی غذایی ناسالم
سایر سبزی ها
74/0
24/0
سبزی های زرد
65/0

حبوبات
59/0

گوجه فرنگی
51/0

میوه ها
50/0

سبزی های برگ سبز
44/0

لبنیات کم چرب
43/0

سبزی های کلمی شکل
41/0

تخم مرغ
38/0

سیب زمینی آب پز
30/0

زیتون
25/0

قهوه


ماهی


روغن مایع


نوشابه

63/0
سیب زمینی سرخ کرده

56/0
گوشت های فراوری شده

53/0
شیرینی و دسر

48/0
میان وعده

45/0
مغزها
21/0
44/0
چربی ها

42/0
ترشی ها
26/0
35/0
قند و شکر

35/0
لبنیات پرچرب

34/0
گوشت قرمز
25/0
33/0
ادویه ها

31/0
طیور و ماکیان

28/0
نمک

27/0
گوشت احشاء
22/0
26/0
آبمیوه

22/0
غلات تصفیه شده

20/0
چای


غلات کامل


درصد از واریانس
40/11
91/6
1 مقادیر بار عاملی کمتر از 2/0 جهت سهولت از جدول حذف شده اند. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO) برابر با 61/0 و Bartlett’s test of sphericity کمتر از 001/0 بود.

4-3- توزيع متغيرهاي جمعيتي و اقتصادی- اجتماعی در دستههاي مختلف شدت افسردگی
انحراف معیار ± میانگین سن زنان مورد مطالعه
8/6 ± 2/32 سال بود. 2/79% این افراد متاهل، 18% مجرد و 8/2% مطلقه یا بیوه بودند. انحراف معیار ± میانگین تعداد افراد خانواده 1/1±7/3 نفر بود. 8/20% از زنان مورد بررسی تحصیلات زیر دیپلم و 2/79% تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند. 1/34% سرپرستان خانوار تحصیلات زیر دیپلم و 9/65% آن ها تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند. 7/66% این افراد، خانه دار و 3/33% شاغل بودند. از سرپرستان خانوار 5/3% بیکار، 9/16% کارگر، 8/38% کارمند،1/36% شغل آزاد و 7/4% بازنشسته بودند. 8/48% دارای منزل شخصی بودند، 9/44% در منزل اجاره ای و 3/6% در منزل بستگانشان سکونت داشتند. انحراف معیار ± میانگین درآمد خانوار 2/613006 ± 5/1104314 تومان بود. توزيع متغيرهاي جمعيتي و اقتصادی- اجتماعی در دسته هاي مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه در جدول 4-3 آمده است. بین دسته های مختلف شدت افسردگی از نظر میانگین تعداد افراد خانواده (05/0 P) ، میانگین درآمد (01/0 P) و تحصیلات تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0 P) به طوری که میانگین تعداد افراد خانواده در افرادی که افسردگی خفیف و شدید داشتند، بالاتر از افراد سالم بود. میانگین درآمد در افرادی که افسردگی متوسط و شدید داشتند، پایین تر از افراد سالم بود. با افزایش سطح تحصیلات، شدت افسردگی کاهش می یافت.

جدول 4-3- توزيع متغيرهاي جمعيتي و اقتصادی – اجتماعی در دسته هاي مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه (255 نفر)1
نام متغیر
وضعیت افسردگی
p-value

سالم
افسردگی خفیف
افسردگی متوسط
افسردگی شدید

سن (سال)2
8/6 ± 2/33
8/6 ± 0/31
0/7 ± 4/31
3/6 ± 5/33
11/0
وضعیت تاهل3

مجرد
(1/13) 14
(2/23) 22
(2/21) 7
(0/15) 3

متاهل
(0/86) 92
(6/71) 68
(8/75) 25
(0/85) 17
30/0
مطلقه و بیوه
(9/0) 1
(2/5) 5
(3/0) 1
(0/0) 0

تعداد افراد خانواده
0/1 ± 4/3

*1/1 ± 8/3

0/1 ± 9/3
*1/1± 7/3

05/0
سطح تحصیلات

زیر دیپلم
(1/12) 13
(9/17) 17
(3/33) 11
(0/60) 12
001/0
دیپلم و بالاتر
(9/87) 94
(1/82) 78
(7/66) 22
(0/40) 8

تحصیلات سرپرست خانوار

زیر دیپلم
(2/26) 28
(0/40) 38
(4/39) 13
(0/40) 8
15/0
دیپلم و بالاتر
(8/73) 79
(0/60) 57
(6/60) 20
(0/60) 12

شغل

خانه دار
(7/61) 66
(4/68) 65
(7/69) 23
(0/80) 16

شاغل
(3/38) 41
(6/31) 30
(3/30) 10
(2/20) 4
38/0
شغل سرپرست خانوار

بیکار
(9/0) 1
(3/6) 6
(0/3) 1
(0/5) 1

کارگر
(0/14) 15
(9/17) 17
(3/27) 9
(0/10) 2
44/0
کارمند
(9/43) 47
(8/35) 34
(3/30) 10
(0/40) 8

آزاد
(6/34) 37
(8/36) 35
(3/33) 11
(0/45) 9

بازنشسته
(6/6) 7
(2/3) 3
(1/6) 2
(0/0) 0

مالکیت خانه (254 نفر)

شخصی
(3/52) 56
(8/46) 44
(4/39) 13
(0/55) 11

اجاره ای یا رهنی
(1/41) 44
(8/45) 43
(5/54) 18
(0/45) 9
72/0
منزل بستگان
(6/6) 7
(4/7) 7
(1/6) 2
(0/0) 0

درآمد (تومان)
4/591549 ±5/1175742

2/669683 ±0/1157500
*4/495260 ±7/932272

*4/479713 ±0/777500

01/0
1 براي مقايسه متغيرهاي كيفي بين دسته هاي شدت افسردگی از آزمون مجذور كاي یا آزمون دقیق فیشر و برای متغيرهاي كمي از آزمون آناليز واريانس يك طرفه یا آزمون كروسكال واليس استفاده شده است. همچنین در صورت معنی دار بودن کروسکال والیس از آزمون من ویتنی برای مقایسه دو به دوی گروه ها استفاده شده است. * وجود تفاوت معنی دار با گروه سالم.
2 برای تمام متغیرهای کمی، مقادیر به صورت انحراف معیار ± میانگین گزارش شده است.
3 برای تمام متغیرهای کیفی، مقادیر به صورت (درصد) تعداد گزارش شده است.

4-4- توزيع متغيرهاي شيوه زندگي و وضعيت سلامتي، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته هاي مختلف شدت افسردگی

از میان زنان شرکت کننده 6/1% سیگاری بودند. 2/12% سابقه خانوادگی افسردگی و20% سابقه ابتلا به بیماری های مزمن داشتند. انحراف معيار ± ميانگين تعداد زايمان در افراد مورد مطالعه 0/1 ± 2/1 بار بود. انحراف معيار ± ميانگين فعاليت بدني و انرژي دريافتي روزانه در زنان مورد بررسي به ترتيب برابر با 6/4± 7/37 MET.h/day و 8/882 ± 4/2559 کیلوکالری در روز بود. هم چنین در جمعیت مورد مطالعه انحراف معيار ± ميانگين قد، وزن و نمایه توده بدن به ترتیب برابر با 7/5 ± 7/159سانتی متر، 6/11± 1/66 کیلوگرم و 4/4± 9/25 کیلوگرم بر مترمربع بود. توزيع متغيرهاي شيوه زندگي و وضعيت سلامتي، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته هاي مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه در جدول 4-4 آمده است. از لحاظ متغیرهای مصرف سیگار، سابقه خانوادگی افسردگی، سابقه ابتلا به بیماری های مزمن، تعداد زایمان، فعالیت بدنی، انرژی دریافتی، قد، وزن و نمایه توده بدن هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری بین دسته های مختلف شدت افسردگی وجود نداشت.

جدول 4-4- توزيع متغيرهاي شيوه زندگي و وضعيت سلامتي، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته هاي مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه (255 نفر) 1

نام متغیر
وضعیت افسردگی
P-value

سالم
افسردگی خفیف
افسردگی متوسط
افسردگی شدید

مصرف سیگار 2

سیگاری
(9/0) 1
(1/1) 1
(0/3) 1
(0/5) 1
24/0
غیرسیگاری
(1/99) 106
(9/98) 94
(0/97) 32
(0/95) 19

سابقه خانوادگی افسردگی

دارد
(4/8) 9
(7/14
) 14
(2/15) 5
(0/15) 3
48/0
ندارد
(6/91) 98
(37/85) 81
(8/84) 28
(0/85) 17

سابقه ابتلا به بیماریهای مزمن

بله
(8/16) 18
(9/18) 18
(2/24) 8
(0/35) 7
08/0
خیر
(2/83) 89
(1/81) 77
(8/75) 25
(0/65) 13

تعداد زایمان (بار) 3
0/1 ± 2/1
99/0 ± 1/1
1/1 ± 3/1
98/0 ± 6/1
16/0
فعالیت بدنی (MET.h/day)
6/4 ± 5/37
8/4 ± 2/38
0/4 ± 1/37
1/4± 1/37
54/0
قد (cm)
9/5 ± 9/159
5/5 ± 8/159
4/5 ± 0/160
4/6 ±0/158
56/0
وزن (kg)
6/10 ± 6/66
6/10 ± 6/64
6/15 ± 4/67
5/13 ± 2/67
44/0
نمایه توده بدن (kg/m2)
1/4 ± 1/26
0/4 ± 3/25
6/5 ± 2/26
7/5 ± 9/26
40/0
انرژی دریافتی (Kcal/d)
6/979 ± 8/2461
0/934±6/2676
9/990 ± 5/2634
5/1004 ± 2/2770
25/0
1براي مقايسه متغيرهاي كمي بين دسته هاي شدت افسردگی از آزمون آناليز واريانس يك طرفه یا آزمون كروسكال واليس و براي متغيرهاي كيفي از آزمون مجذور كاي یا آزمون دقیق فیشر استفاده شده است.
2 برای تمام متغیرهای کیفی، مقادیر به صورت (درصد) تعداد گزارش شده است.
3 برای تمام متغیرهای کمی، مقادیر به صورت انحراف معیار ± میانگین گزارش شده است.

4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی

توزيع متغيرهاي جمعيتي در دسته هاي مختلف الگوهاي غذايي در زنان مورد مطالعه در جدول 4-5 آورده شده است. میانگین سنی افراد قرار گرفته در دسته اول الگوی غذایی سالم نسبت به افراد قرار گرفته در دسته دوم این الگو کمتر بود (01/0= P)، اما افراد قرار گرفته در دسته اول الگوی غذایی ناسالم میانگین سنی بیشتری نسبت به افراد قرار گرفته در دسته دوم این الگو داشتند (04/0= P). در مورد متغیرهای وضعیت تاهل و تعداد افراد خانواده بین دسته های الگوی غذایی سالم و ناسالم اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.

جدول 4-5- توزيع متغيرهاي جمعيتي در دسته هاي مختلف الگوهاي غذايي در زنان مورد مطالعه (212 نفر)1
نام متغیر
الگوی غذایی سالم
P-value
P-value
الگوی غذایی ناسالم
P-value
P-value

دسته اول
دسته دوم

دسته اول
دسته دوم

سن (سال)2
2/6 ± 5/31
5/7 ± 9/33
01/0
7/6 ± 7/33
1/7 ± 7/31
04/0
وضعیت تاهل3

مجرد
(5/25) 27
(0/17) 18

(8/19) 21
(6/22) 24

متاهل
(8/69) 74
(1/81) 86
09/0
(4/76) 81
(5/74) 79
74/0
مطلقه و بیوه
(7/4) 5
(8/1) 2

(7/3) 4
(8/2) 3

تعداد افراد خانواده (نفر)
1/1 ± 6/3
1/1 ±9/3
07/0
0/1 ± 8/3
2/1± 8/3
69/0
1 براي مقايسه متغيرهاي كمي بين دسته هاي هر الگوي غذايي از آزمون تي مستقل يا من – ويتني و براي متغير كيفي از آزمون مجذور كاي استفاده شده است؛ نمرات الگوي غذايي بر اساس ميانه به دو دسته اول (مقادير كمتر يا مساوي ميانه) و دوم (مقادير بيشتر از ميانه) تقسيم شده اند.
2 براي تمام متغيرهاي كمي، مقادير به صورت انحراف معيار ± ميانگين گزارش شده است.
3 براي متغير كيفي، مقادير به صورت (درصد) تعداد گزارش شده است.

4-6- توزیع متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي در دسته هاي مختلف الگوهاي غذايي

توزیع متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي در دسته هاي مختلف الگوهاي غذايي در زنان مورد مطالعه در جدول 4-6 نشان داده شده است. سطح تحصیلات سرپرستان خانواری که در دست