مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از جلوگیری و ممانعت مالک از فروش مال خود را عرف تفویت منفعت محقق می داند زیرا در لحظه فروش مال دارای قیمت معین و مشخصی بوده که متعلق به مالک می باشد و در صورت عدم ممانعت از فروش قطعا آن مقدار از ثمن نصیب مالک می گردیده است و حال اگر شخصی او را تا مدتی از فروش مالش منع نماید و به همین جهت مال به قیمت نازل تری به فروش رود نقصان قیمت که عرفا ضرر محسوب می شود مستقیما و بلاواسطه معلول ممانعت مانع است و برای وی به نظر اینجانب ضمان آور است .

عدم النفع در یک تعبیر دیگر تفویت منافع محقق آتی است.زیرا هنگامی که از عدم النفع سخن به میان می آید که نفع فی الحال وجود خارجی نداشته باشد و صرفا مورد انتظار شخص باشد.این نفع بر اثر وقوع حادثه زیانبار از دست می رود در حالی که اگر حادثه واقع نمی شد به یقین عرفی،نفع مورد نظر عاید نمی شد.بنابراین عدم النفع ضرری است که نه در هنگام وقوع حادثه زیانبار بلکه بعد از آن و با توجه به سیر طبیعی و متعارف امور امکان تحقق آن ظن قریب به یقین به نظر می رسد.

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع

تا جایی که نگارنده مطلع است و در حد دسترسی به منابع و اسناد موجود تعریفی فقهی از عدم النفع به دست نیامد.بیشتر فقهاء در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران خسارات ناشی از عدم النفع نظر داده اند اما کمتر فقهی این اصطلاح را تعریف کرده است.در مجموع می توان گفت که فقهای مقدم و موخر هیچ یک تعریفی از عدم النفع ارائه نداده اند ولی در بیان مفهوم ضرر،عدم النفع را جزیی از ضرر بیان کرده اند یا به طور مصداقی به عدم النفع نپرداخته اند .ما در اینجا از تکرار مطالب پرهیز می کنیم چرا که در جای خود در بحث ضرر به این مطلب خواهیم پرداخت و در مبحث مزبور نظرات فقهاء ار در خصوص عدم النفع مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

مطالب مشابه