فرودو

دانلود پایان نامه

نگه نمی دارد.
او به عنوان یکی از تبانی‌کنندگان، او راز رفتار عجیب فرودو را کشف و همراه فرودو، مری و سام با هدف نابود کردن حلقه، شایر را ترک کرد. همراه شدن او با فرودو نتیجه ی طبیعت ماجراجوی توک‌ها بود اگرچه بین پسر عمویش (فرودو) و خود حس وفاداری و دوستی عمیقی نیز وجود داشت.
رازآلود بودن و احساس خفگی در جنگل قدیمی بیش از همه پی‌پین را اذیت می‌کرد. ظن او نسبت به جنگل درست از آب در آمد چرا که گرفتار دام بید پیر شد تا اینکه تام بامبادیل او را نجات داد. در راه بری، پی‌پین دوباره دچار بدشانسی شد و در بلندی‌های گورپشته به دام گور‌پشته‌ها افتاد.
در اسبچه راهوار پی‌پین بی‌پروا داستان تولد بیلبو و ناپدید شدن یک‌باره? او را تعریف کرد؛ برای جلوگیری از لو رفتن حلقه، فرودو روی میز رفت و شروع به خواندن ترانه‌ای کرد ولی در این حین از روی میز افت