عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی

عنوان پایان نامه :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

بخش هایی از این پایان نامه :

پژوهش حاضر در خصوص عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی رشت) انجام پذیرفت. از دلایل مطرح شدن این موضوع برای محقق وجود اهمیت و ضرورت بسیار بالا در بهره برداری از منابع آب در فعالیت های کشاورزی به عنوان یکی از نهاده ها و عوامل مهم تولیدات کشاورزی می باشد. بکارگیری اصول و قواعد مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی می تواند در رسیدن به خودکفایی و استفاده بهینه منابع کمک کرده و راهکاری جهت پیشگیری از مسائل کم آبی و بی آبی در زمینه کشاورزی می باشد. در این راستا عناصر حائز اهمیت در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی با توجه به مطالعات و بررسی های پیشین در قالب ویژگی های فردی کشاورزان، عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی–ترویجی، مشارکت جوامع محلی، حمایت های دولتی و سطح دانش و اطلاعات کشاورزان در بین کلیه شالیکاران شهرستان رشت در پاییز سال 1392 ارزیابی شده و رابطه آنها با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در چارچوب اهداف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.

با توجه این که در فصل اول به بیان مساله، اهداف، فرضیه ها و کلیات پژوهش بطور جامع پرداخته شد؛ همچنین در فصل دوم ادبیات موضوع، مباحث نظری موجود در قبال مساله پژوهش و همچنین پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت و روش تحقیق و شیوه پژوهش مورد استفاده در مطالعه حاضر نیز در فصل سوم بیان گردید؛ و بالاخره یافته ها و داده های حاصل از تحقیق در فصل چهارم بیان شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت لذا در این فصل به جمع بندی مباحث گذشته پرداخته شده تا نتایج حاصل از پژوهش فعلی بطور دقیق و صحیح استخراج شوند تا بتوان پیشنهاداتی کاربردی در زمینه مساله مورد بررسی ارائه کرد. در فصل حاضر بطور کلی به نتیجه گیری پرداخته شده و ضمن ارائه پیشنهادات کاربردی پژوهش، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده نیز آورده شده است.

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

مطالب مشابه

پایان نامه مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(1330-1300) با نگاهی به آثارفکری و حالتی
پایان نامه طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه به کمک شبکه عصبی هاپفیلد
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
پایان نامه با موضوع نقش جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امو...
پایان نامه بررسی تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک
پایان نامه روابط علت و معلولی نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی