عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی

عنوان پایان نامه :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

بخش هایی از این پایان نامه :

پژوهش حاضر در خصوص عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی رشت) انجام پذیرفت. از دلایل مطرح شدن این موضوع برای محقق وجود اهمیت و ضرورت بسیار بالا در بهره برداری از منابع آب در فعالیت های کشاورزی به عنوان یکی از نهاده ها و عوامل مهم تولیدات کشاورزی می باشد. بکارگیری اصول و قواعد مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی می تواند در رسیدن به خودکفایی و استفاده بهینه منابع کمک کرده و راهکاری جهت پیشگیری از مسائل کم آبی و بی آبی در زمینه کشاورزی می باشد. در این راستا عناصر حائز اهمیت در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی با توجه به مطالعات و بررسی های پیشین در قالب ویژگی های فردی کشاورزان، عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی–ترویجی، مشارکت جوامع محلی، حمایت های دولتی و سطح دانش و اطلاعات کشاورزان در بین کلیه شالیکاران شهرستان رشت در پاییز سال 1392 ارزیابی شده و رابطه آنها با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در چارچوب اهداف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.

با توجه این که در فصل اول به بیان مساله، اهداف، فرضیه ها و کلیات پژوهش بطور جامع پرداخته شد؛ همچنین در فصل دوم ادبیات موضوع، مباحث نظری موجود در قبال مساله پژوهش و همچنین پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت و روش تحقیق و شیوه پژوهش مورد استفاده در مطالعه حاضر نیز در فصل سوم بیان گردید؛ و بالاخره یافته ها و داده های حاصل از تحقیق در فصل چهارم بیان شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت لذا در این فصل به جمع بندی مباحث گذشته پرداخته شده تا نتایج حاصل از پژوهش فعلی بطور دقیق و صحیح استخراج شوند تا بتوان پیشنهاداتی کاربردی در زمینه مساله مورد بررسی ارائه کرد. در فصل حاضر بطور کلی به نتیجه گیری پرداخته شده و ضمن ارائه پیشنهادات کاربردی پژوهش، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده نیز آورده شده است.

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

مطالب مشابه