ظهوری.

دانلود پایان نامه

کارها.

فهرست منابع
فهرست منابع فارسی
۱) استین ج ک. ۱۳۸۹. شیمی صنعتی. ترجمه ح امیریان، ع پور جوادی، چاپ اول، نشر دانشگاهی.
۲) رمپ پ. ۱۳۷۷ . سنتز پلیمر. ترجمه غ ح ظهوری. تهران:انتشارات رز.
۳) کاوی جی ام جی. ۱۳۶۷ . بسپارها: شیمی و فیزیک مواد جدید. ترجمه غ ر بخشنده ، ک سبحان منش. مرکزنشر دانشگاهی.
۴) کومین ج. ۱۳۸۱ . دانش چسب و چسبندگی. ترجمه غ ح ظهوری. انتشارات سخن گستر.
۵) مهدویان ع، عبداللهی م، اشجاری م. ۱۳۷۸ . از پلیمری شدن امولسیونی تا نانوامولسیون ها. پلیمرهای امولسیونی. تهران: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
۶) نعمتی تویسرکانی س. ۱۳۹۱ . آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها (تئوری و عملی). آشنایی با گروه‌های مختلف پلیمری. ۳-۱۱۵-۲۱۰-۹۶۴-۹۷۸. تهران: جهاد دانشگاهی، ص ۷-۲۷.

فهرست منابع انگلیسی
۱) Aymonier A, Papon E, Castelein G, Brogly M, Tordjeman P. 2003. Influence of surface and bulk structures of acrylic PS