رسالۀ دکتری عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

 

عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

 

رسالۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

استاد راهنما

دکتر داوود اسپرهم

 

استادان مشاور

دکتر عبّاسعلی وفایی و دکتر محمّدحسن حسن­زادۀ نیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

موضوع اصلی رسالۀ حاضر، بازکاوی نشانه­های ادب عُذری (یکی از جریان­های شعری و انواع ادبیِ ادبیات عرب مربوط به قرن اول هجری قمری در دورۀ اموی) اعم از نام­ها و نمادها، موضوعات، سروده­های شاعران عذری، و تمثیل­ها و اشاره­های داستانی به احوال دلباختگان عذری (همچون لیلی و مجنون) در برجسته­ترین متون عرفانی فارسی و عربی (اعم از متون مدرسی، و متون خلّاق و هنری) تا پایان قرن هفتم هجری، و تحلیل و بیان چگونگی حضور این نشانه­ها درین متون است. هدف و بلکه دستاورد این رساله در دو حیطۀ ادب تطبیقی و نقد ادبی جدید، تنها نشان­دادنِ تأثیرپذیریِ ادب و عرفان ایران از ادب عرب نیست، بلکه تبیین و نشان­دادن تأثیرگذاریِ متقابل و نقش خلّاقیتِ ادبا و عرفای ایران­زمین در حفظ، حیات، و حرکت ادب عذریِ عرب است. رسالۀ حاضر دارای سه فصل است. در فصل نخست ابتدا با چند مقدمه به بحث چیستیِ حبّ عذری، معرفی شاعرانِ عذری، تعریف و تبیین حبّ عذری، چگونگی پیدایش آن، مراحل آن، و مهم­ترین موضوعاتِ آن بنا به درونمایه­های سروده­های شاعران عذری پرداخته خواهد شد. هدف فصل دوم جستجو و بحث در چگونگیِ حضورِ نشانه­های ادب عذری، اعم از سروده­های شاعران عذری، شخصیت­ها، داستان­ها، و موضوعات ادب عذری، در برجسته­ترین متون صوفیانه و عارفانه تا پایان قرن هفتم هجری است. هدف فصل سوم، اگرچه به­کوتاهی، پرداختن از چه گفتن به چگونه گفتن بوده است. در این فصل با بیان چند مقدمه، به چگونگی حضور این نشانه­ها در متون عارفانه و نیز متون خلّاقِ هنری برمبنای هرمنوتیک و تأویلِ متن پرداخته می­شود تا بنگریم که عرفا و صوفیه (به­عنوان خوانندۀ متن) چه خوانش­های خلّاقانه­ای ازین متون داشته­اند و نیز هنرمندان (به­عنوان مؤلف متن) چگونه از نشانه­های ادب عذری برای گسترش­بخشی به توانشِ تفسیرپذیریِ متن برای دوگونه خوانشِ عاشقانه و عارفانه،  بهره­جسته­اند. در جدولِ پایانیِ رساله نیز سروده­هایی از شاعران عذری را خواهیم دید که این نگارنده موفق به یافتن آن­ها در لا­به­لای متون عرفانی شده و در بیشینۀ موارد برای نخستین­بار نام سرایندگان آن­ها را تعیین کرده است. مهم­ترین دستاورد این رساله (بنا به فصلِ نخست) نشان­دادنِ ریشه­های بسیاری از موضوعات شعر فارسی (خاصه غزل کلاسیک) بر اساس موضوعات متون عذری – و به­تبعِ آن­ها بر اساس متون عرفانی- است. نگارنده برآن است که آشنایی با این آبشخورهای موضوعی و فکری، درک و دریافت خواننده را از بسیاری از موضوعات کلان و پرکاربرد در شعر کلاسیک فارسی (خاصه غزل عاشقانه و عارفانه) به­نحو چشمگیری افزایش می­دهد. و اما دستاورد نهایی این رساله نشان دادن شدت تأثیرپذیری عرفان و ادب ایران از ادبیات عرب نیست؛ بلکه اشاره به توانمندی و خلّاقیت چشمگیر ادبا و عرفای ایران در پرورش، دگردیسی و تکاملِ بخشی از ادبیات عرب است. چنانکه در بخش نتیجه­گیریِ این رساله گفته خواهد شد، به­عقیدۀ این نگارنده ایرانیان در حفظ، حیات و حرکتِ ادب عذری، سهمی بیش از خود اعراب داشته­اند. رسالۀ حاضر را در نهایت می­توان به­نوعی آغازگرِ بحث دربارۀ نقشِ نویسندگان، عرفا و ادبای ایرانی، و خلّاقیتِ ایشان، در حفظِ اشعار، تئوریزه کردنِ موضوعات، تعالیِ اندیشه­ها، سامان­مند کردنِ داستان­ها، و گسترش و درمجموع توانمندساختنِ ادبِ عذریِ عرب دانست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید