دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی با موضوع عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: كليات… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 11

1-5- پرسش های تحقیق.. 12

1-5-2- پرسش های فرعی.. 12

1-6- فرضیه های تحقیق.. 12

1-6-1- فرضیه اصلی.. 12

4-6-2- فرضیه های فرعی.. 13

1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-8- قلمرو مکانی تحقیق.. 13

فصل دوم: ادبيات تحقيق.. 14

2-1-مقدمه. 15

2-2-معرفی ناحیه مورد مطالعه. 21

2-3-راندمان آبیاري در اراضی زراعی رشت… 24

2-4-بحران ها و مسائل موجود پيرامون منابع آب… 28

2-5-مديريت منابع آب در كشاورزي.. 30

2-6-روش ها و فنون بهره برداري بهينه از آب كشاورزي.. 32

2-7-راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی.. 35

2-8-پیشینه تحقیق.. 40

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 40

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 41

2-9-مبانی نظری.. 42

2-10-روشهاي اصلاح الگوي مصرف آب كشاورزي.. 43

2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.. 45

2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. 45

2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش‌ها متداول‌ تر است که عبارتند از: آبیاری قطره‌ای و آبیاری بارانی. 45

2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی… 47

2-11-4-استفاده از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49

2-12- روشهای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 51

2-13-سطح مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت… 53

2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55

2-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57

فصل سوم: روش پژوهش…. 62

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع پژوهش… 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش… 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوري داده ها 65

3-6- جمع آوري داده ها 65

3-6-1- اجزاي پرسشنامه. 66

3-6-2-  روایی پرسشنامه. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67

3-6-4- روش نمره گذاري در ابزار سنجش… 68

3-7- متغيرهاي پژوهش… 69

3-8- روش ها و آزمون هاي آماري.. 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 71

4-1-مقدمه. 72

4-2- بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به خصوصيات عمومي کشاورزان. 72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات… 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضيه های پژوهش… 77

4-2-1- فرضيه اصلی پژوهش: 77

4-2-2- فرضيه فرعی اول پژوهش: 78

4-2-3- فرضيه فرعی دوم پژوهش: 79

4-2-4- فرضيه فرعی سوم پژوهش: 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش… 81

4-3-1- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81

4-3-2- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83

4-3-3- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85

4-3-4-بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86

4-3-5- رتبه بندي مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 90

5-1-مقدمه. 91

5-2-  خلاصه و نتيجه گيري.. 92

5-2-1- يافته ها از خصوصيات عمومي مدیران مدارس… 92

5-2-2- نتايج آزمون هاي آماري پژوهش… 93

5-2-2-1- فرضيه اصلی: 93

5-2-2-2- فرضيه فرعی اول: 93

5-2-2-3- فرضيه فرعی دوم: 94

5-2-2-4- فرضيه فرعی سوم: 94

5-2-3- يافته هاي جانبي.. 95

5-3- محدوديت هاي پژوهش… 97

5-4- پيشنهادات… 98

5-4-1- پيشنهادات کاربردي پژوهش… 98

5-4-2- توصيه هایی براي محققين آينده 100

منابع و مآخذ. 101

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول( 2-1) جایگاه بخش کشاورزی زیربخش آب در اقتصاد ملی (میلیون ریال) 56

جدول( 2-2)ارزش آب مصرفی، ارزش افزوده و ارزش داده و ستانده هریک از بخش ها 56

جدول( 3-1) تعداد سوالات اصلی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش… 67

جدول( 3-2) نمره دهي به سوالات در طيف ليكرت… 68

جدول (4-1) توزيع فراواني سن کشاورزان. 73

جدول (4-2) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

جدول (4-3) توزيع فراواني تعداد افراد خانوار کشاورزان. 75

جدول (4-4) توزيع فراواني سابقه کار کشاورزی کشاورزان. 76

جدول(4-5) آزمون t تک نمونه مربوط به فرضيه اصلی پژوهش… 78

جدول(4-6) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی اول. 79

جدول(4-7) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی دوم. 80

جدول(4-8) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی سوم. 81

جدول(4-9) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات کشاورزان با توجه به سن آنها 82

جدول(4-10) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات… 84

جدول(4-11) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 86

جدول(4-12) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کاری.. 87

جدول(4-13) رتبه بندي عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب… 88

 

 

 

 

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (4-1) توزيع فراواني سن کشاورزان. 73

نمودار (4-2) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

نمودار (4-3) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

نمودار (4-4) توزيع فراواني سابقه کار کشاورزی کشاورزان. 76

 

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                صفحه

نقشه (2-1) نقشه جغرافيايي استان گيلان 22