دانلود پایان نامه نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال1392)

استاد راهنما :

دکتر فرح ترکمان

استاد مشاور:

دکتر علیرضا قبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات طرح……………………………………………. 1

1-1  بیان مسأله……………………………………………….. 2

1-2 هدف های تحقیق………………………………………… 3

1-3  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………….. 3

1-4  سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه)……5

1-5 مدل تحقیق………………………………………………… 6

1-6  تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی…………… 7

1-6-1  شعور جمعی……………………………………………. 7

1-6-2 رفتارهای شهروندی………………………………………. 8

1-6-3 سازمان دانش آموزی…………………………………….. 9

1-7  روش تحقیق……………………………………………… 10

1-8  قلمرو تحقیق……………………………………………… 11

1-9   جامعه آماری و حجم آن………………………………….. 12

1-10  محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………. 13

فصل دوم:نظریات تحقیق……………………………………….. 14

مقدمه…………………………………………………………….. 15

2- 1  سیر تکاملی تعیین اجتماعی تفکر…………………….. 17

2-2 مفهوم معرفت……………………………………………… 26

2-2-1 رابطه معرفت وآموزش………………………………….. 26

2-2-2 رابطه معرفت وکنش……………………………………… 28

2-3   معرفت به مثابه فرهنگ………………………………….. 31

2-4 شعور جمعی……………………………………………….. 34

2-5 مفهوم شهروندی……………………………………………. 39

2-6 شعور جمعی و شهروندی…………………………………. 43

2-7 چارچوب نظری تحقیق……………………………………… 44

2-8  پیشینه تحقیقات………………………………………….. 46

فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………. 53

مقدمه…………………………………………………………….. 54

3-1 روش شناسی……………………………………………….. 54

3-2  روش تحقیق………………………………………………… 56

3-3 جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………. 57

3-4  حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………… 58

3-5 ساخت ابزار تحقیق………………………………………… 59

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………. 61

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………. 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………….. 63

مقدمه…………………………………………………………….. 64

4-1 آمار توصیفی……………………………………………….. 64

4-1-1 متغیرهای زمینه ای……………………………………… 65

4-1-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن………………….. 65

4-1-1-2 جدول بافت نگار متغیر سن………………………….. 66

4-1-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیر مدت عضویت………. 67

4-1-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیر عضویت در تشکل….. 68

4-1-1-5 تفکیک نمونه بر حسب متغیر آموزش شهروندی….. 69

4-1-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال 11…………………… 70

4-1-1-7  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت مدنی……. 71

4-1-1-8  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت سیاسی… 72

4-1-1-9  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت اجتماعی…. 73

4-1-1-10  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت ملی…….. 75

4-1-1-11  بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت….76

4-2 آمار  استنباطی:……………………………………………… 77

4-2-1  بررسی نرمال بودن داده ها ……………………………….79

4-2-2  بررسی فرضیه اصلی……………………………………… 79

4-2-2-1  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت ملی…80

4-2-2-2  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت سیاسی….81

4-2-2-3  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت اجتماعی….82

4-2-2-4  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت مدنی……..83

4-2-2 -5  کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد……84

4-2-2-7 بررسی اثر رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان………..86

4-2-3 آیا مشارکت مدنی، سیاسی، اجتماعی و ملی دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟……87

4-2-4 آیا رضایت از کلاس، علاقه به شرکت در کلاس و میزان شرکت در کلاس دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟…..89

4-2-5 مدل تحقیق…………………………………………………….. 91

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………… 101

مقدمه………………………………………………………………….. 102

5-1  نتیجه گیری……………………………………………………… 102

5 – 2 پیشنهادات حاصل تحقیق…………………………………….. 106

5- 3  پیشنهادات پژوهشی………………………………………… 107

فهرست منابع فارسی……………………………………………… 108

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………… 109

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال1392)» به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی 88/0 بر روی یک نمونه 424 نفری شامل(212 نفر عضو پیشتازان (پسر) و 212 نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای از میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه ای با 34 سوال تنظیم و توسط جامعه نمونه تکمیل شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل تحقیق مورد نظر از طریق تحلیل مسیر بررسی شد و ضرایب تحلیل مسیر از طریق رگرسیون بدست آورده شد. با توجه به نتایج بدست آمده،  میزان اثر مستقیم متغیر مشارکت مدنی بر شعور جمعی برابر 25/0(ضریب بتا استاندارد شده رگرسیونی) می باشد. اثر مستقیم مشارکت سیاسی بر شعور جمعی برابر 56/0 می باشد. اثر مستقیم مشارکت اجتماعی بر شعور جمعی برابر 269/0 می باشد. اثر مستقیم مشارکت ملی بر شعور جمعی برابر 32/0 می باشد و اثر مستقیم اموزش شهروندی بر شعور جمعی برابر 657/0 می باشد. بنابر این می توان نتیجه گرفت: آموزش شهروندی بیشترین تاثیر را بر شعور جمعی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه