دانلود پایان نامه رشته مددکاری : بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

متن کامل پایان نامه رشته : مددکاری

با عنوان : بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه پیام نور

واحد خرم آباد

موضوع:

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چكيده

هدف اين پژوهش شناسايي رابطه بين مشاركت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد خرم اباد مي باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش كمي و پيمايشي بوده كه از ابزار پرسشنامة براي گرد اوري اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماري اين تحقيق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.

چارچوب مفهومي(نظري) اين تحقيق نظريات انديشمندان داخلي:پيران غفاري و انديشمندان خارجي:وبر. بيرو. ليپست.بوزان.ويور و مولار بوده است.

در اين تحقيق ارتباط ميان متغيرهاي مشاركت اجتماعي،سن، جنس، و اعتماد اجتماعي، با احساس امنيت اجتماعي سنجيده شده اند و نتايج حاصله نشان مي دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنيت اجتماعي بين بقية متغيرها با احساس امنيت اجتماعي رابطه وجود ندارد.

واژه هاي كليدي:

امنيت اجتماعي       feeling socital security

مشاركت اجتماعي   social contentment

اعتماد اجتماعيsocali trust

مقدمه

پديدة مشاركت اجتماعي يكي از مهمترين ابعاد توسعة اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي هر جامعه و خصوصاً جامعة رو به رشد ايران است و برخي از مشكلات ساختاري و عملكرد برنامه هاي توسعه ناشي از نارسائيهايي است كه در اين حوزه داريم.

آنچه در اين ميان بر مسايل موجود مي افزايد اين است كه نه مفهوم مشاركت و ابعاد آن در كشور ما به خوبي تعريف شده است و نه عوامل تقويت كننده و يا در طيف ديگر تضيف كننده آن موضوع مورد بررسي جدي قرار گرفته است.[1]

امنيت(securitg) از ريشة لاتينًsecurusً است كه در لغت بمعناي “نداشتن دلهره و دغدغه” است.

بنابر اين معناي لغوي امنيت “رهايي از خطر،تهديد،آسيب،اضطراب،هراس،ترس،نگراني يا وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تأمين،ضامن است.[2]

در واقع امنيت يعني:رفع خطر يعني استفادة بهينه از فرصت.

بنابر اين بايد چنين نتيجه گرفت كه امنيت داراي دو عنصر اساسي،تهديد و فرصت است و برقراري امنيت منوط به رهايي نسبي از تهديد و بهره گيري بهينه از فرصت هاست.

به اين ترتيب امنيت شامل دو وجه است:در وجهي تحقق امنيت در گرو نبود خطر است و در وجه ديگر كسب فرصتها و تضمين منافع و ارزشها.

مفهوم امنيت اجتماعي و احساس ناشي از آن در پي توسعة تحليل هاي جديد امنيتي و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح شد.

اين مفهوم نخست بعنوان يك رويكرد مفهومي به وسيلة گروه مستقلي از محققان در مؤسسةتحقيقات صلح كپنهاك توسعه پيدا كرده است.[3]

و بصورت توان يك جامعه براي حفاظت از هويت گروهي شان در مقابل تهديدات واقعي يا فرضي تعريف شده است و به اين ترتيب بيشتر تهديدات براي افراد،ناشي از اين حقيقت است كه آنهادر محيط انساني به سر مي برندو اين محيط به وجود آورندة انواع فشارهاي غير قابل اجتناب اجتماعي،اقتصادي و سياسي است.

باتوجه به اينكه افراد اولين منبع ناامني يكديگرند،مسئلة امنيت افراد ابعاد گسترده تر اجتماعي و سياسي پيدا كرده است.[4]كه اين ابعاد به نوبة خود احساس امنيت اجتماعي را تحت الشعاع قرارمي دهد.

در اين پژوهش به دنبال يافتن رابطة بين مشاركت اجتماعي و امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور خرم آباد مي باشيم و اينكه چه تدابيري را بايد انديشيد كه مشاركت اجتماعي را در بين آنها گسترش داد و امنيت را حاكم نمود.

بيان مسئله

مشاركت عمومي و همه جانبة يك جامعه در تصميم گيري ها،برنامه ريزي ها و فعاليت هايي كه با اهداف ملي،محلي و…. مرتبط مي باشند مورد توجه مديران،برنامه ريزان،و صاحبنظران توسعة اجتماعي و جامعه شناسان مي باشد.

مشاركت يعني در گير شدن آحاد مردم در كلية مراحل توسعه و ظهور توانايي ها و قابليت ها و

به دنبال آن رشد و تعالي مادي و معنوي آنها مي باشد.

به گفتة آلن بيرو:مشاركت به معناي سهمي در چيزي داشتن و از آن سود بردن و يا در گروهي شركت جستن و بنابر اين با آن همكاري داشتن است.[1]

مفاهيم و مؤلفه هاي اجتماعي بعلت ويژگي پوياي خود،همواره در معرض تأثير و تأثر متغيرهاي گوناگون در بستر اجتماع هستند.

برخي صاحبنظران علوم اجتماعي تأكيد دارند ارزشها و هنجارهاي اجتماعي چگونگي كنش را شكل مي دهند و رهبري مي كنند.[2]

آن ها در عين حال كه به ارادي بودن رفتار انسان در يك نظام اجتماعي اشاره دارند، تأثير پذيري رفتار از ساخت اجتماعي را اجتناب ناپذير مي دانند.

غرض از بيان مطلب فوق طرح اين واقعيت است كه ساختارها و عناصر اجتماعي بدون شك در رفتار افراد و گروه ها در جهت دهي به يكديگر نقش غير قابل انكار دارند.

مفاهيم مشاركت و امنيت و اجتماع در اين راستا قابل ارزيابي هستند.

فقدان يا اختلال در امنيت ،پيامدو بازتاب هاي نگران كننده و خطرناكي براي افراد و دولتها به دنبال دارد.

در همين رابطه،دولت ها و نظام هاي سياسي،سالانه بودجه هاي هنگفتي را هزينه مي كنند.[1]

تحقيقات و نظر سنجي هايي كه همه ساله از سوي دولت در سطح كشوري به اجرا در مي آيد،

نمونه اي از آن است.

نتيجة نظر خواهي مركز افكار سنجي دانشجويان ايران(ايسپا)مبين آن است كه81 درصد از ايرانيان به گونه اي احساس ناامني مي كنند.[2]

مفهوم امنيت اجتماعي يكي از موضوع هايي است كه با قرائت هاي گوناگون به كار رفته است.اين مفهوم در مواردي،مرز واحدهاي اجتماعي ، و فراملي رادرنورديده،روز به روز برجستگي هاي خود را در نظريات بين المللي نمايان تر ساخته است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :67

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه