دانلود پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی

 

عنوان:

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی

استاد مشاور:

دکتر حسن سرایی

استاد داور:

دکتر کورش مهرتاش

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

میزان سزارین در ایران نسبت به دهه‌ی 1350‌ افزایش سه برابری داشته است، به  ‌طوریکه به گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در سال 2008 به لحاظ فراوانی سزارین در دنیا رتبه‌ی دوم را دارا می‌باشد. سزارین در اصفهان نیز شیوع بالایی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در زنان باردار شهر اصفهان است. این مطالعه بر روی 400 زن 15 تا 49 ساله باردار که در ماههای پایانی بارداری بوده و برای وضع حمل به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش پیمایش انجام شد .نمونه‌گیری به روش سهمیه‌ای و آسان بود. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته با 61 سوال و گویه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین سنی زنان 26.6 سال (SD=4.4) بود. 9/73 درصد از زنان قصد انجام سزارین داشتند. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که پس از کنترل تحصیلات، درآمد و تعداد فرزند قصد شده افراد، احتمال تصمیم سزارین با افزایش نقش پزشک (OR=1.33, P<0.001)، افزایش هنجار ذهنی (OR=1.19, P<0.01 و تصویر بدنی (OR=1.42, P<0.001)،) بطور معنی داری افزایش می یابد. همچنین نگرش نسبت به سزارین و فردگرایی از طریق تأثیر بر هنجار ذهنی بر تصمیم سزارین تاثیر می‌گذارند . بر اساس نتایج این مطالعه، تصمیم سزارین در زنان باردار یک تصمیم پیچیده بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می‌گیرد. لذا مداخلات جامع برای کاهش سزارین با تأثیر بر نقش پزشکان، تغییر هنجار ذهنی و فرهنگ‌سازی تصویر بدنی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تعیین کننده‌ها، سزارین، زایمان طبیعی، ایران، اصفهان

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: سیمای پژوهش                                                                                

1-1- مقدمه. 1

1-2- طرح مسئله. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش6

فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- تاریخچه سزارین.. 8

2-2- تاریخچه سزارین در ایران  8

2-3- مقایسه معایب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین  9

 2-4- مقایسه میزان سزارین در جهان و کشور. 10

 2-5 – پیشینه تجربی پژوهش15

2-5-1- مقدمه و پیشینه تجربی. 15

2- 5-2- نتیجهگیری 22

 2-6- مبانی نظری تحقیق.. 23

2-6-1- نظریه پزشکی شدن 23

2-6 -1-1- پزشکی شدن فرزندآوری و زایمان 24

2-6- 1-2- تجزیه و تحلیل اخلاقی بر مبنای اصول چهارگانه در پزشکی 25

2-6- 1-2-1سودرسانی و عدم ضرررسانی.. 25

2-6- 1-2-2 احترام به استقلال فرد. 25

2-6- 1-2-3 عدالت 26

2-6- 1-2-4 رضایت آگاهانه. 26

2-6- 2 تئوری عمل بخردانه 27

2-6-3 تئوری رفتار برنامهریزی شده 28

2-6-4 تئوری گذار دوم جمعیتی.. 30

2-6-4-1 فردگرایی.. 31

2-6-4-1-1  ریشهها و خواستگاههای فردگرایی 31

2-6- 4-1-2 فردگرایی در جامعهی ایران.. 32

2- 6-4-2 تصویر بدنی.. 33

2-7 چهارچوب نظری (مفهومی) تحقیق.. 35

2-8 فرضیات پژوهش 38

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 41

3-2 روش تحقیق.. 41

3-3 واحد تحلیل.. 42

3-4 جامعه آماری.. 42

3-2-3- روش نمونهگیری.. 42

3-6 حجم نمونه. 44

3-7 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق.. 45

3-8 متغیرهای پژوهش46

3-8-1  متغیرهای وابسته تحقیق.. 46

3-8- 2 متغیرهای مستقل تحقیق.. 46

3-8- 2-1وضعیت اجتماعی اقتصادی. 46

3-8-2-2 متغیرهای جمعیتی.. 47

3-8-3 نگرش47

3-8-4 کنترل رفتار درک‌شده. 48

3-8-5 هنجار ذهنی.. 49

3-8-6 تصویر بدنی.. 50

3-8-7  فردگرایی.. 51

3-8- 8 نقش پزشک52

3-9 سطوح و واحد سنجش53

3-10 خطایابی دادهها 53

3-11 اعتبار و پایایی.. 54

3-11-1  اعتبار. 54

3-11- 1-1 گزارش تحلیل عاملی تأییدی.. 56

3-11-1-1-1 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نگرش56

3-11-1-1-2 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های کنترل رفتار درک شده. 57

3-11-1-1-3  گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های هنجار ذهنی.. 59

3-11- 1-1-4 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های تصویر بدنی.. 60

3-11-1-1-5 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های فردگرایی 62

3-11-1-1-6 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نقش پزشک63

3-11-2 پایایی (روایی) 65

3-11-2-1  متغیر نگرش66

3-11-2-2 متغیر کنترل رفتار درک شده. 66

3-11-2-3 متغیر هنجار ذهنی.. 67

3-11-2-4 متغیر تصویر بدنی.. 67

3-11-2-5 متغیر فردگرایی.. 68

3-11-2-6 متغیر نقش پزشک68

3-12 ابزار گردآوری دادهها 69

3-13 روش تجزیه و تحلیل دادهها 69

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 72

4-2مشخصههای جمعیتشناسی، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان.. 72

5-2- 1 وپژگیهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی.. 72

4-2- 2 وضیت بیمه درمانی.. 73

4-2- 3وضعیت تعداد فرزندان زنده مانده. 74

4-2- 4 نوع زایمان قبلی.. 75

4- 2- 5 طول مدت بارداری.. 76

4-2-6 فرزند قصد شده. 76

4-2-7 توصیه سزارین 77

4-2-8 توصیه به زایمان طبیعی.. 78

4-2- 9 تصمیم روش زایمان 79

4-2- 10 تصمیم روش زایمان  قبل از بارداری 80

4-2- 11 رایگان شدن زایمان طبیعی.. 82

4-2-12  مدت ازدواج.. 83

4-3  توصیف دادهها 83

4-3-1 نگرش زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 84

4-3-2 کنترل رفتار درک شده زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 85

4-3-3 هنجار ذهنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 87

4-3-4 تصویر بدنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 88

4-3-5 فردگرایی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 89

4-3-6 نقش پزشک در تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی زنان باردار 91

4-4 آمار استنباطی.. 92

4-4-1 رابطه وضعیت اشتغال با تصمیم نوع زایمان.. 93

4-4-2 رابطه وضعیت تحصیلات با تصمیم نوع زایمان.. 94

4-4-3 رابطه وضعیت درآمد با تصمیم نوع زایمان.. 95

4-4-4 رابطه وضعیت سن فرزندآوری با تصمیم نوع زایمان.. 96

4-4-5 رابطه قصد فرزند‌آوری با تصمیم نوع زایمان.. 97

4-4-6 رابطه نگرش با تصمیم نوع زایمان.. 98

4-4-7 رابطه کنترل رفتار درک شده با تصمیم نوع زایمان.. 99

4-4-8 رابطه هنجار ذهنی با تصمیم نوع زایمان.. 100

4-4-9رابطه تصویر بدنی با تصمیم نوع زایمان.. 101

4-4-10 رابطه فردگرایی با تصمیم نوع زایمان.. 101

4-4-11 رابطه‌ی نقش پزشک در تصمیم نوع زایمان.. 102

4-4-12 وضعیت بیمه درمانی به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 103

4-4-13 تعداد فرزندان در قید حیات به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 104

4-5 خلاصه‌ی نتایج تحلیل دو متغیره‌ی داده‌ها 104

4-6 رگرسیون لجستیک دو وجهی.. 106

4-6-1 آزمون های آماری مربوط به تأثیر هر متغیر پیش بین ( مستقل ) 108

4-6-2 لگاریتم درستنمایی و ضریب تعیین  113

4-6-3 ارزیابی احتمالات پیش بینی شده. 114

4-6-4 ارزیابی مدل.. 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-2-1 پیشنهادات اجرایی در زمینه‌ی سیاست گزاری………………………………………………………………………………. 124

5-2-2پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-3 محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

 منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130

پیوستها

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

فهرست جداول

عنوان جداول                                                                                        شماره صفحه

جدول2-1- رتبهبندی کشورها بر حسب میزان سزارین در سال 2008.. 11

 جدول2-2-  روش زایمان و مراقبت پس از زایمان در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران، زایمان زنده داشتند. 13

 جدول2-3- درصد زنان زایمان کرده در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران به تفکیک روش زایمان،1389. 15

 جدول3-1- توزیع درصدی و نسبی زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان طی ماه خرداد و تیر1390  44

 جدول3-2- سطوح سنجش متغیرهای تحقیق.. 53

 جدول3-3- نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل متغیر نگرش56

 جدول3-4- نتایج بار عامل برای متغیر نگرش57

 جدول3-5- نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر کنترل رفتار درک شده. 58

 جدول3-6- نتایج بار عاملی برای متغیر کنترل رفتار درک شده. 58

 جدول3-7- نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر هنجار ذهنی.. 59

 جدول3-8- نتایج بار عامل متغیر هنجار ذهنی.. 60

 جدول3-9-  نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر تصویر بدنی.. 61

 جدول3-10-  نتایج بار عامل برای متغیر تصویر بدنی.. 61

 جدول3-11- نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل برای متغیر فردگرایی.. 62

 جدول3-12- نتایج بار عامل برای متغیر فردگرایی.. 63

 جدول3-13-  نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر نقش پزشک64

 جدول3-14-  نتایج بار عامل متغیر نقش پزشک64

 جدول3-15-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نگرش نسبت به زایمان طبیعی و سزارین.. 66

 جدول3-16-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل رفتار درک شده. 66

 جدول3-17-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر هنجار ذهنی.. 67

 جدول3-18-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل رفتار درک شده. 67

 جدول3-19- نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل فردگرایی.. 68

 جدول3-20- نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نقش پزشک68

 جدول4-1- توزیع پاسخ‌گویان بر حسب مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی.. 73

 جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع بیمه. 74

 جدول4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تعداد فرزند. 74

 جدول4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع زایمان قبلی.. 75

 جدول4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب طول مدت بارداری.. 76

 جدول4- 6- توزیع پاسخگویان بر حسب قصد فرزندآوری.. 77

 جدول4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب توصیه به سزارین.. 78

 جدول4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب توصیه به زایمان طبیعی 78

 جدول4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان.. 80

 جدول4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیمی که قبل از بارداری در مورد روش زایمان داشتند 81

 جدول4-11-  توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم زایمان طبیعی به دلیل رایگان شدن.. 82

 جدول4-12-  توزیع پاسخگویان بر حسب مدت ازدواج.. 83

 جدول4-13- توزیع و درصد پاسخ های پنج گزینه ای لیکرتی به گویه های نگرشی نسبت  به نوع زایمان  85

 جدول4-14- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های کنترل رفتار درک شده. 86

 جدول4-15- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های هنجار ذهنی.. 88

 جدول4-16- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های تصویر بدنی.. 89

 جدول4-17- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های فردگرایی.. 91

 جدول4-18- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های نقش پزشک92

 جدول4-19- توزیع تصمیم نوع زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.. 93

 جدول4-20- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات 94

 جدول4-21- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد. 95

 جدول4-22- نتایج آزمون t پیرامون تصمیم روش زایمان بر حسب سن (زنانی که اولین فرزند خود را باردارند) 96

 جدول4-23- نتایج آزمون t پیرامون قصد زایمان بر حسب سن (زنانی که دومین فرزند خود را باردارند) 96

 جدول4-24- توزیع انتخاب نوع زایمان پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند قصد شده. 97

 جدول4-25-توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب نگرش98

 جدول4-26-  توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب کنترل رفتار درک شده. 99

 جدول4-27- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب هنجار ذهنی.. 100

جدول4-28- توزیع قصد زایمان پاسخگویان بر حسب تصویر بدنی.. 101

 جدول4-29- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب فردگرایی.. 102

 جدول4-30- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب نقش پزشک102

 جدول4-31- نوع بیمه به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 103

 جدول4-32- تصمیم نوع زایمان به تفکیک تعداد فرزندان در قید حیات.. 104

 جدول4-33- همبستگی بین متغیرهای مستقل، حاصل از همبستگی پیرسون  107

 جدول4-34- همبستگی بین متغیرهای مستقل (رتبه‌ای) حاصل از همبستگی تائوکندال.. 107

 جدول4-35-  ضرایب حاصل از همبستگی‌های متغییرهای مستقل  108

 جدول4-36- متغیرهایی که وارد معادله شدند، نتایج مربوط به معنی داری و میزان تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  111

 جدول4-37-نتایج مربوط به دو آماره لگاریتم درست‌نمایی و ضریب تعیین پزودو. 113

 جدول4-38- جدول طبقه بندی.. 115

 جدول4-39- نتایج آزمون اوم نی بوس115

فهرست نمودارها

 عنوان نمودارها                                                                                               شماره صفحه

نمودار 2-1- درصد زنان زایمان کرده به روش سزارین در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران،1389  14

نمودار 4 -2- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند. 75

نمودار 4 -3- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب قصد فرزندآوری.. 77

نمودار 4 -4- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب توصیه به زایمان طبیعی و توصیه به سزارین.. 79

نمودار 4 -5- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان.. 80

نمودار 4 -6- نمایش پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان قبل از بارداری.. 81

نمودار 4 -7- مقایسه تصمیم روش زایمان قبل از بارداری و در زمان بارداری.. 82

فهرست شکل‌ها

 عنوان شکل‌ها                                                                                                   شماره صفحه

 شکل 2-1- تئوری رفتار بخردانه و رفتار برنامه‌ریزی شده. 29

 شکل 2-2- مدل مفهومی پژوهش37

1-1 مقدمه

زایمان یکی از موهبت‌های الهی برای تولید نسل بشر بر روی زمین می‌باشد که از بدو تولد آدم تاکنون همواره ادامه داشته است. مکانیسم انجام زایمان یک فرایند خودبه‌خودی و بدون نیاز به مداخله می‌باشد که سال‌های سال با سیر طبیعی خود انجام شده است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی طی دهه‌های اخیر بشر به راه‌هایی دست یافت که با کمک عمل جراحی در مواردی که جان مادر یا جنین در خطر بود به کمک آنها بشتابد ، کشف آنتی‌بیوتیک‌ها و استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته، نیز در این زمینه به یاری بشر شتافت ( اسکات و جیمز[1] 1375).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید