دانلود پایان نامه بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A)

گرایش پژوهشگری

عنوان:

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی

و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر

 

استاد راهنما:

دکتر صمد رسول‌زاده

نگارش:

یعسوب اسدی

تابستان۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱ـ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ۲ـ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف جزئی پژوهش…………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ـ۵ـ سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱ـ۵ـ۱ـ سؤال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱ـ۵ـ۲ـ سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱ـ۶ـ فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱ـ۶ـ۱ـ فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………… ۱۱

۱ـ۶ـ۲ـ فرضیه‌های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۲

۱ـ۷ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی……………………………………………………………………………….. ۱۲

۱ـ۷ـ۱ـ تعریف مفهومی دل‌بستگی شغلی……………………………………………………………………… ۱۲

۱ـ۷ـ۲ـ تعریف عملیاتی دل‌بستگی شغلی…………………………………………………………………….. ۱۳

۱ـ۷ـ۳ـ تعریف مفهومی رضایت شغلی……………………………………………………………………….. ۱۳

۱ـ۷ـ۴ـ تعریف عملیاتی رضایت شغلی……………………………………………………………………….. ۱۴

 

فصل دوم: پیشینه پژوهشی

۲ـ۱ـ مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۱ـ۱ـ تعاریف رضایت شغلی…………………………………………………………………………………. ۱۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

۲ـ۱ـ۲ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی…………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ نظریه کامروایی نیاز………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریه برابری…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ نظریه ارزش……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ نظریه گروه مرجع…………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ نظریه ژنتیک…………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ـ۱ـ۲ـ۶ـ نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو……………………………………………………………………….. ۲۰

۲ـ۱ـ۲ـ۷ـ نظریه بروفی…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ـ۱ـ۲ـ ۸ ـ نظریه ویژگی‌های ضروری شغل………………………………………………………………… ۲۲

۲ـ۱ـ۲ـ۹ـ نظریه‌های امید و انتظار………………………………………………………………………………. ۲۴

۲ـ۱ـ۲ـ۱۰ـ نظریه انتظار………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲ـ۱ـ۳ـ تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر………………………………………………………………………… ۲۶

۲ـ۱ـ۴ـ رضایت شغلی چیست؟………………………………………………………………………………… ۲۷

۲ـ۱ـ۵ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟…………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۱ـ۶ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران………………………………………………………………….. ۲۹

۲ـ۱ـ۷ـ اندازه‌گیری رضایت شغلی……………………………………………………………………………… ۳۰

۲ـ۱ـ ۸ ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی………………………………… ۳۴

۲ـ۱ـ۹ـ منبع کنترل و رضایت شغلی…………………………………………………………………………… ۳۴

۲ـ۱ـ۱۰ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی………………………………………………………………………… ۳۶

۲ـ۱ـ۱۱ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی………………………………………………………………………. ۳۷

۲ـ۱ـ۱۲ـ تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی…………………………………………………………. ۴۵

۲ـ۱ـ۱۳ـ رضایت شغلی در ایران………………………………………………………………………………. ۴۶

۲ـ۱ـ۱۴ـ آثار و فواید بررسی رضایت شغلی………………………………………………………………… ۵۱

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

۲ـ۱ـ۱۵ـ تعاریف دل‌بستگی شغلی…………………………………………………………………………….. ۵۳

۲ـ۱ـ۱۶ـ الگوی مؤثر بر دل‌بستگی شغلی (بون و کورتز) ………………………………………………… ۶۰

۲ـ۱ـ۱۷ـ مفاهیم دل‌بستگی شغلی………………………………………………………………………………. ۶۱

۲ـ۱ـ۱۸ـ رویکردهای نظری دل‌بستگی شغلی……………………………………………………………….. ۶۳

۲ـ۱ـ۱۹ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی……………………………………………. ۶۶

۲ـ۱ـ۲۰ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری………………………………………………………… ۶۶

۲ـ۱ـ۲۱ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل…………………………………………………………………… ۶۸

۲ـ۱ـ۲۲ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی………………………………………………………………………. ۶۹

۲ـ۱ـ۲۳ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی………………………………………………………………… ۷۱

۲ـ۱ـ۲۳ـ۱ـ جو روان‌شناختی……………………………………………………………………………………. ۷۲

۲ـ۱ـ۲۳ـ۲ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی……………………………………………………………. ۷۳

۲ـ۲ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن……………………………… ۷۵

۲ـ۲ـ۱ـ پژوهش‌های انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………… ۷۵

۲ـ۲ـ۲ـ پژوهش‌های انجام گرفته در خارج کشور…………………………………………………………… ۷۷

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳ـ۱ـ نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳ـ۲ـ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳ـ۳ـ نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳ـ۴ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۸۳

۳ـ۵ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………… ۸۴

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

۴ـ۱ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………. ۸۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

۴ـ۲ـ یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………… ۹۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵ـ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵ـ۲ـ بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

 

پیوست:

پرسشنامه دلبستگی شغلی……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

روش نمره‌گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (۴ـ۱): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت…………………………………………………… ۸۶

جدول (۴ـ۲): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………. ۸۷

جدول (۴ـ۳): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………. ۸۸

جدول (۴ـ۴): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس محل تدریس…………………………………………….. ۸۹

جدول (۴ـ۵): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مقطع تدریس……………………………………………. ۹۰

جدول (۴ـ۶): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رده‌های سنی…………………………………………….. ۹۱

جدول (۴ـ۷): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی……………………………………… ۹۲

جدول (۴ـ۸): میانگین و انحراف معیار میزان دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس جنسیت ۹۳

جدول (۴ـ۹): میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی دبیران بر اساس جنسیت………………………….. ۹۳

جدول (۴ـ۱۰): مقایسه میانگین دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس مدرک تحصیلی…….. ۹۴

جدول (۴ـ۱۱): مقایسه میانگین رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس مدرک تحصیلی……… ۹۴

جدول (۴ـ۱۲): رابطه‌ی بین دلبستگی شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر……………………. ۹۵

جدول (۴ـ۱۳): مقایسه میانگین نمرات دلبستگی شغلی دبیران بر اساس جنسیت………………………… ۹۵

جدول (۴ـ۱۴): مقایسه میزان دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس تحصیلات………………. ۹۶

جدول (۴ـ۱۵): رابطه دلبستگی شغلی با وضعیت تأهل………………………………………………………… ۹۷

جدول (۴ـ۱۶): رابطه دلبستگی شغلی با وضعیت استخدامی………………………………………………….. ۹۷

جدول (۴ـ۱۷): مقایسه رضایت شغلی بر اساس جنسیت دبیران……………………………………………… ۹۸

جدول (۴ـ۱۸): مقایسه میزان رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس تحصیلات……………….. ۹۸

جدول (۴ـ۱۹): رابطه بین دلبستگی شغلی با سن دبیران شهرستان کوثر……………………………………. ۹۹

جدول (۴ـ۲۰): رابطه بین دلبستگی شغلی با سابقه خدمت دبیران شهرستان کوثر………………………… ۹۹

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار (۴ـ۱): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس متغیر جنسیت……………………………………………. ۸۶

نمودار (۴ـ۲): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………. ۸۷

نمودار (۴ـ۳): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات………………………………………………… ۸۸

نمودار (۴ـ۴): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس محل تدریس…………………………………………….. ۸۹

نمودار (۴ـ۵): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مقطع تدریس……………………………………………. ۹۰

نمودار (۴ـ۶): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن………………………………………………………… ۹۱

نمودار (۴ـ۷): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی……………………………………… ۹۲

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد ۱۱۸ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند که ازاین‌بین تعداد ۱۰۳ پرسشنامه قابل‌استفاده به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی رابطه معنی‌دار در سطح ۰۰۱/۰ وجود دارد؛ و همچنین بین متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین دل‌بستگی شغلی و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی‌ دبیران شهرستان کوثر و همچنین بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

۱ـ۱ـ مقدمه

ازجمله عواملی که در بقای سازمان‌ها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏‌ها هست، نیروی انسانی است. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع ‏صنعتی نشان می‏دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرایند تحول جامعه‌ی سنتی به ‏جامعه‌ی صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‏اند. زمانی تصور می‏شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان‌ها می‏کاهد. بر اساس این تصور برای اینکه به حداقل بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضا شود، اما امروزه این نظریه به‌کلی منتفی شده است. هم‌اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه ‏نیازهای واقعی کارمندان به‌درستی درک و به آن‏ها بها داده نشود و مدیران در صدد ارضای ‏آن‏‌ها برنیایند، بهره‏وری در سازمان کاهش می‏یابد زیرا علاقه‏مندی و نگرش مثبت به شغل‏ سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و درنتیجه باعث کاهش هزینه‏ها می‏شود (الوانی، ۱۳۷۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه