تحقیق رایگان با موضوع ميانگين، استاندارد، تحصيلات، سني

دانلود پایان نامه

توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب طبقات سني کارکنان در جدول 4-11 مشاهده مينمائيد.

جدول 4-11 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب طبقات سني کارکنان

سن

کمتر از 20 سال
بين 21 تا 30 سال
بين 31 تا 40 سال
بين 41 تا 50 سال
بيشتر از 50 سال

عوامل انگيزش مادي
ميانگين
0
36.47
36.92
36.48
36.45

انحراف استاندارد
0
7.49
7.02
6.91
7.48

تعداد
0
19
82
134
11

عوامل انگيزش غير مادي
ميانگين
0
40.10
40.42
39.58
39.00

انحراف استاندارد
0
6.24
5.62
6.15
6.60

تعداد
0
19
82
134
11

عوامل محيطي
ميانگين
0
15.36
15.95
15.42
13.36

انحراف استاندارد
0
3.81
2.90
2.55
2.01

تعداد
0
19
82
134
11

ابزار وتجهيزات کاري
ميانگين
0
10.78
10.97
10.82
10.90

انحراف استاندارد
0
2.52
2.29
2.64
1.70

تعداد
0
19
82
134
11

تجربه
ميانگين
0
18.63
18.17
18.13
17.27

انحراف استاندارد
0
3.89
3.58
3.89
4.47

تعداد
0
19
82
134
11

منبع: نتايج تحقيق

يافته هاي جدول فوق با توجه به طبقات سني نشان ميدهند که:
ميانگين عوامل انگيزش مادي کارکنان در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 36.47 و انحراف استاندارد آن 7.49، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 36.92 و انحراف استاندارد آن 7.02، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 36.48 و انحراف استاندارد آن 6.91 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 36.45 و انحراف استاندارد آن 7.48 ميباشد.
ميانگين عوامل انگيزش غيرمادي کارکنان در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 40.10 و انحراف استاندارد آن 6.24، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 40.42 و انحراف استاندارد آن 5.62، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 39.58 و انحراف استاندارد آن 6.15 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 39 و انحراف استاندارد آن 6.60 ميباشد.
ميانگين عوامل محيطي کارکنان در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 15.36 و انحراف استاندارد آن 3.81، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 15.95 و انحراف استاندارد آن 2.90، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 15.42 و انحراف استاندارد آن 2.55 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 13.36 و انحراف استاندارد آن 2.01 ميباشد.
ميانگين ابزار و تجهيزات کاري کارکنان در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 10.78 و انحراف استاندارد آن 2.52، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 10.97 و انحراف استاندارد آن 2.29، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 10.82 و انحراف استاندارد آن 2.64 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 10.90 و انحراف استاندارد آن 1.70 ميباشد.
ميانگين تجربه کارکنان در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 18.63 و انحراف استاندارد آن 3.89، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 18.17 و انحراف استاندارد آن 3.58، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 18.13 و انحراف استاندارد آن 3.89 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 17.27و انحراف استاندارد آن 4.47 ميباشد. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب طبقات سني مشتريان در جدول 4-12 مشاهده مينمائيد.

جدول 4-12 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب طبقات سني مشتريان

سن

کمتر از 20 سال
بين 21 تا 30 سال
بين 31 تا 40 سال
بين 41 تا 50 سال
بيشتر از 50 سال

کيفيت خدمات
ميانگين
30.00
23.25
25.08
23.20
24.25

انحراف استاندارد
0.00
4.38
4.04
5.26
4.63

تعداد
2
95
102
35
12

رضايت مشتريان
ميانگين
105.00
89.84
91.22
87.80
87.41

انحراف استاندارد
0.00
15.22
13.14
13.14
13.38

تعداد
2
95
102
35
12

منبع: نتايج تحقيق

يافته هاي جدول فوق با توجه به طبقات سني نشان ميدهند که:
ميانگين کيفيت خدمات مشتريان در طبقه سني کمتر از 20 سال 30 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 23.25 و انحراف استاندارد آن 4.38، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 25.08 و انحراف استاندارد آن 4.04، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 23.20 و انحراف استاندارد آن 5.26 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 24.25 و انحراف استاندارد آن 4.63 ميباشد.
ميانگين رضايت مشتريان در طبقه سني کمتر از 20 سال 105 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين در طبقه سني بين 21 تا 30 سال 89.84 و انحراف استاندارد آن 15.22، ميانگين در طبقه سني بين 31 تا 40 سال 91.22 و انحراف استاندارد آن 13.14، ميانگين در طبقه سني بين 41 تا 50 سال 87.80 و انحراف استاندارد آن 13.14 و ميانگين در طبقه سني بيشتر از 50 سال 87.41 و انحراف استاندارد آن 13.38 ميباشد. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب ميزان تحصيلات کارکنان درجدول 4-13 ملاحظه نمائيد.
جدول 4-13 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب ميزان تحصيلات کارکنان

تحصيلات

کمتر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالاتر

عوامل انگيزش مادي
ميانگين
36.00
36.50
35.11
36.76
38.00

انحراف استاندارد
0.00
6.63
8.68
6.75
6.34

تعداد
1
30
34
152
29

عوامل انگيزش غير مادي
ميانگين
39.00
41.33
39.70
39.87
39.68

انحراف استاندارد
0.00
5.66
6.02
6.24
5.19

تعداد
1
30
34
152
29

عوامل محيطي
ميانگين
14.00
15.40
15.29
15.59
15.41

انحراف استاندارد
0.00
2.32
2.91
2.89
2.77

تعداد
1
30
34
152
29

ابزاروتجهيزات کاري
ميانگين
12.00
10.56
10.88
11.03
10.27

انحراف استاندارد
0.00
2.67
2.71
2.42
2.32

تعداد
1
30
34
152
29

تجربه
ميانگين
16.00
18.90
17.67
18.25
17.44

انحراف استاندارد
0.00
3.79
4.04
3.70
4.11

تعداد
1
30
34
152
29
منبع: نتايج تحقيق

يافته هاي جدول فوق با توجه به ميزان تحصيلات نشان ميدهند که:
ميانگين عوامل انگيزش مادي کارکنان با تحصيلات کمتر از ديپلم 36 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين با تحصيلات ديپلم 36.50 و انحراف استاندارد آن 6.63، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 35.11 و انحراف استاندارد آن 8.68، ميانگين با تحصيلات ليسانس 36.76 و انحراف استاندارد آن 6.75 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 38 و انحراف استاندارد آن 6.34 ميباشد.
ميانگين عوامل انگيزش غيرمادي کارکنان با تحصيلات کمتر از ديپلم 39 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين با تحصيلات ديپلم 40.33 و انحراف استاندارد آن 5.66، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 39.70 و انحراف استاندارد آن 6.02، ميانگين با تحصيلات ليسانس 39.87 و انحراف استاندارد آن 6.24 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 39.68 و انحراف استاندارد آن 5.19 ميباشد.
ميانگين عوامل محيطي کارکنان با تحصيلات کمتر از ديپلم 14 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين با تحصيلات ديپلم 15.40 و انحراف استاندارد آن 2.32، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 15.29 و انحراف استاندارد آن 2.91، ميانگين با تحصيلات ليسانس 15.59 و انحراف استاندارد آن 2.89 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 15.41 و انحراف استاندارد آن 2.77 ميباشد.
ميانگين ابزار و تجهيزات کاري کارکنان با تحصيلات کمتر از ديپلم 12 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين با تحصيلات ديپلم 10.56 و انحراف استاندارد آن 2.67، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 10.88 و انحراف استاندارد آن 2.71، ميانگين با تحصيلات ليسانس 11.03 و انحراف استاندارد آن 2.42 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 10.27 و انحراف استاندارد آن 2.32 ميباشد.
ميانگين تجربه کارکنان با تحصيلات کمتر از ديپلم 16 و انحراف استاندارد آن صفر، ميانگين با تحصيلات ديپلم 18.90 و انحراف استاندارد آن 3.79، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 17.67 و انحراف استاندارد آن 4.04، ميانگين با تحصيلات ليسانس 18.25 و انحراف استاندارد آن 3.70 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 17.44 و انحراف استاندارد آن 4.11 ميباشد. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب ميزان تحصيلات مشتريان در جدول 4-14 مشاهده مينمائيد.

جدول 4-14 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب ميزان تحصيلات مشتريان

تحصيلات

کمتر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالاتر

کيفيت خدمات
ميانگين
24.75
24.38
23.57
23.52
26.36

انحراف استاندارد
3.78
4.46
5.04
4.33
2.90

تعداد
20
100
54
61
11

رضايت مشتريان
ميانگين
90.55
90.05
90.12
88.39
99.72

انحراف استاندارد
10.12
12.40
13.92
17.87
3.22

تعداد
20
100
54
61
11
منبع: نتايج تحقيق

يافته هاي جدول فوق با توجه به ميزان تحصيلات نشان ميدهند که:
ميانگين کيفيت خدمات مشتريان با تحصيلات کمتر از ديپلم 24.75 و انحراف استاندارد آن 3.78، ميانگين با تحصيلات ديپلم 24.38 و انحراف استاندارد آن 4.46، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 23.57 و انحراف استاندارد آن 5.04، ميانگين با تحصيلات ليسانس 23.52 و انحراف استاندارد آن 4.33 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 26.36 و انحراف استاندارد آن 2.90 ميباشد.
ميانگين رضايت مشتريان با تحصيلات کمتر از ديپلم 90.55 و انحراف استاندارد آن 10.12، ميانگين با تحصيلات ديپلم 90.05 و انحراف استاندارد آن 12.40، ميانگين با تحصيلات فوق ديپلم 90.12 و انحراف استاندارد آن 13.92، ميانگين با تحصيلات ليسانس 88.39 و انحراف استاندارد آن 17.87 و ميانگين با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر 99.72 و انحراف استاندارد آن 3.22 ميباشد.جدول 4-15 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب ميزان سابقه کار کارکنان به تصوير ميکشد.

جدول 4-15 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب ميزان سابقه کار کارکنان

سابقه کار

کمتر از يک سال
بين 1 تا 5 سال
بين 6 تا 10 سال
بين 11 تا 15 سال
بيشتر از 15 سال

عوامل انگيزش مادي
ميانگين
0.00
30.87
37.46
37.37
36.31

انحراف استاندارد
0.00
9.14
6.70
5.77
7.34

تعداد
0
8
49
61
128

عوامل انگيزش غير مادي
ميانگين
0.00
36.62
41.34
39.73
39.59

انحراف استاندارد
0.00
3.96
6.40
4.61
6.41

تعداد
0
8
49
61
128

عوامل محيطي
ميانگين
0.00
15.25
15.77
15.67
15.33

انحراف استاندارد
0.00
1.83
3.28
2.86
2.63

تعداد
0
8
49
61
128

ابزا ر وتجهيزات کاري
ميانگين
0.00
11.25
11.08
10.70
10.85

انحراف استاندارد
0.00
2.05
2.46
2.33
2.59

تعداد
0
8
49
61
128

تجربه
ميانگين
0.00
15.37
19.04
18.06
18.01

انحراف استاندارد
0.00
5.42
3.78
3.26
3.87

تعداد
0
8
49
61
128

منبع: نتايج تحقيق

يافته هاي جدول فوق با توجه به ميزان سابقه کار نشان ميدهند که:
ميانگين عوامل انگيزش مادي در کارکنان با ميزان سابقه کار 1 تا 5 سال 30.87 و انحراف استاندارد آن 9.14، ميانگين با ميزان سابقه کار 6 تا 10 سال 37.46 و انحراف استاندارد آن 6.70، ميانگين با ميزان سابقه کار 11 تا 15 سال 37.37 و انحراف استاندارد آن 5.77 و ميانگين با ميزان سابقه کار بيشتر از 15 سال 36.31 و انحراف استاندارد آن 7.34 ميباشد.
ميانگين عوامل انگيزش غيرمادي در کارکنان با ميزان سابقه کار 1 تا 5 سال 36.62 و انحراف استاندارد آن 3.96، ميانگين با ميزان سابقه کار 6 تا 10 سال 41.34 و انحراف استاندارد آن 6.40، ميانگين با ميزان سابقه کار 11 تا 15 سال 39.73 و انحراف استاندارد آن 4.61 و ميانگين با ميزان سابقه کار بيشتر از 15 سال 39.59 و انحراف استاندارد آن 6.41 ميباشد.
ميانگين عوامل محيطي در کارکنان با ميزان سابقه کار 1 تا 5 سال 15.25 و انحراف استاندارد آن 1.83، ميانگين با ميزان سابقه کار 6 تا 10 سال 15.77 و انحراف استاندارد آن 3.28، ميانگين با ميزان سابقه کار 11 تا 15 سال 15.67 و انحراف استاندارد آن 2.86 و ميانگين با ميزان سابقه کار بيشتر از 15 سال 15.33 و انحراف استاندارد آن 2.63 ميباشد.
ميانگين ابزار و تجهيزات کاري در کارکنان با ميزان سابقه کار 1 تا 5 سال 11.25 و انحراف استاندارد آن 2.05، ميانگين با ميزان سابقه کار 6 تا 10 سال 11.08 و انحراف استاندارد آن 2.46، ميانگين با ميزان سابقه کار 11 تا 15 سال 10.70 و انحراف استاندارد آن 2.33 و ميانگين با ميزان سابقه کار بيشتر از 15 سال 10.85 و انحراف استاندارد آن 2.59 ميباشد.
ميانگين تجربه در کارکنان با ميزان سابقه کار 1 تا 5 سال 15.37 و انحراف استاندارد آن 5.42، ميانگين با ميزان سابقه کار 6 تا 10 سال 19.04 و انحراف استاندارد آن 3.78، ميانگين با ميزان سابقه کار 11 تا 15 سال 18.06 و انحراف استاندارد آن 3.26 و ميانگين با ميزان سابقه کار بيشتر از 15 سال 18.01 و انحراف استاندارد آن 3.87 ميباشد. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را بر حسب پست سازماني کارکنان در جدول 4-16 مشاهده مينمائيد.

جدول 4-16 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بر حسب پست سازماني کارکنان

پست سازماني

کارمند
کارشناس

عوامل انگيزش مادي
ميانگين
35.53
37.00

انحراف استاندارد
7.79
6.66

تعداد
63
183

عوامل انگيزش غير مادي
ميانگين
39.92
39.86

انحراف استاندارد
5.83
6.05

تعداد
63
183

عوامل محيطي
ميانگين
15.26
15.58

انحراف استاندارد
2.64
2.85

تعداد
63
183

ابزا ر وتجهيزات کاري
ميانگين
10.63
10.95

انحراف استاندارد
2.61
2.43

تعداد
63
183

تجربه
ميانگين
18.23
18.11

انحراف استاندارد
3.93
3.76

تعداد
63
183

منبع: نتايج تحقيق
يافته هاي جدول فوق با توجه به پست سازماني کارکنان نشان ميدهند که:
ميانگين عوامل انگيزش مادي کارمندان 35.53 و انحراف استاندارد آن 7.79 و ميانگين کارشناسان 37 و انحراف استاندارد آن 6.66 ميباشد.
ميانگين عوامل انگيزش غيرمادي کارمندان 39.92 و انحراف استاندارد آن 5.83 و