تحقیق رایگان با موضوع متغير، آلفاي، متغيرهاي، مقياس

دانلود پایان نامه

پايايي83 ابزار سنجش
در انجام تحقيقات اين سوال مطرح ميشود که چگونه ميتوان مطمئن شد سنجههاي تدويني، به‌طور معقول، منطقي، خوب، مناسب و صحيح ميباشند. دو معيار عمده براي آزمون صحت و خوب بودن سنجهها، روايي و پايايي است (داناييفرد و همکاران، 1383، ص 311). ابزار اندازهگيري و سنجش در هر تحقيق بايد از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و پس از تجزيه تحليل اين داده ها و آزمودن فرضيهها، پاسخي مناسب و درخور به سوالات تحقيق ارائه دهد. اصولاً ابزار و آزمونهاي استاندارد از روايي و پايايي مناسبي برخوردار هستند. بنابراين پژوهش‌گران ميتوانند آن‌ها را با اطمينان بيشتري بهکار گيرند ولي ابزارهاي سنجشي که توسط محققان ساخته و پرداخته ميشود فاقد چنين اطميناني هستند و محقق بايد از روايي و پايايي آنها اطمينان يابد (حافظنيا،1380، ص131).

3-7-1 روايي پرسشنامه
اعتبار يا روايي تعيين ميکند که ابزار تهيه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازهگيري ميکند. به بيان ديگر روايي به ما ميگويد که آيا واقعاً مفهوم مورد نظرمان را اندارهگيري ميکنيم يا خير(سکاران، 1381، ص 222). بنابراين منظور از روايي اين است که سوالات مندرج در ابزار، دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني حتيالامکان داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و در عين حال بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در جريان آزمايش حذف نشده باشند و واقعيت آنگونه که هست، نشان داده شود (حافظنيا،1380، ص131). از آنجا که ابزار اصلي در اين پژوهش، پرسش‌نامه بوده است و در عين حال بيشتر سوالات از تحقيقات معتبر نمايه شده در مجلات و کتابهاي معتبر و بينالمللي استخراج شده است، کار محقق در خصوص روايي ابزار چندان با مشکل روبرو نبوده است. با توجه به اهميت حصول اطمينان از وسيله جمعآوري اطلاعات، در اين بررسي از روايي محتواي84 پرسشنامه اطمينان حاصل شده است. روايي محتوا بدين معناست که ابزار اندازهگيري، کليه خصوصيات مفهومي را که شما ميخواهيد اندازه بگيريد، دربردارد (فرانکفورد و همکاران،1381، ص 236). روايي صوري که يکي از انواع روايي محتوا به شمار ميرود، به ارزيابي ذهني پژوهشگر از روايي ابزار اندازهگيري بستگي دارد. براي تعيين اعتبار صوري پرسش‌نامه از محققان و صاحب‌نظران در زمينه تحقيق در رابطه با ميزان درستي و شفافيت سوالات پرسش‌نامه، نظر‌خواهي به عمل مي‌آيد که بدين ترتيب از تعدادي از متخصصان در اين رشته از جمله استاد راهنما، استاد مشاور در مورد پرسش‌نامه و سوالات آن نظرخواهي گرديد و در نهايت، اعتبار پرسش‌نامه تأييد شد.

3-7-2 پايايي پرسشنامه
از جمله تعاريفي که براي قابليت اعتماد ارائه شده است ميتوان به تعريف ايبل و فريسبي اشاره کرد: همبستگي ميان مجموعه ديگري از نمرات در يک آزمون معادل که بصورت مستقل بر يک گروه آزمودني به دست آمده است (سرمد و همکاران، 1386).
با توجه به اين امر معمولاً قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگيري ويژگيهاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را ميسنجد.
ضريب آلفاي کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و يکي از متــداولترين روشهـاي اندازهگيري اعتمادپذيري و يا پايايي پرسشنامههاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسشنامه اين است که اگر صفتهاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجدداً اندازهگيري شوند، نتايج تقريباً يکسان حاصل شود.
ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها، عقايد و … بکار ميرود. در واقع ميخواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست. مقياس عبارت است از دستهاي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيتها اختصاص داده ميشود. رايجترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار ميرود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويهها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلاً از 1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويهاي) داده ميشود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويهها ميگيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود. مقدار آلفا را با استفاده از فرمول 3-2 محاسبه ميکنند:

j : تعداد زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا آزمون
j?: انحراف معيار کل جامعه (همان منبع).
با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ ميتوان نتيجه گرفت: (1) هر قدر همبستگي مثبت بين سوالات بيشتر شود، ميزان آلفاي کرونباخ بيشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واريانس ميانگين سوالات بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد، (3) افزايش تعداد سوالات تاثير مثبت و يا منفي (بسته به نوع همبستگي بين سوالات) بر ميزان آلفاي کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزايش حجم نمونه باعث کاهش واريانس ميانگين سوالات در نتيجه باعث افزايش آلفاي کرونباخ خواهد شد.
بديهي است هر قدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1 نزديکتر باشد، همبستگي دروني بين سوالات بيشتر و در نتيجه پرسشها همگنتر خواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي تا 45% را کم، تا 75% را متوسط و قابل قبول و ضريب 95% و بيشتر را زياد پيشنهاد کرده است (کرونباخ85، 1951). بديهي است در صورت پايين بودن مقدار آلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را ميتوان افزايش داد.
3-7-2-1 محاسبه آلفاي کرونب
اخ
در اين پژوهش با استفاده از نرمافزار 18Spss آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد. به اين ترتيب که بعد از توزيع 30 پرسشنامه به عنوان آزمون ابتدايي86 آلفا با استفاده از نرمافزار 18Spss محاسبه گرديد که مقدار آلفاي محاسبه شده مربوط به هر متغير و آلفاي کل در جدول 3-1 آمده است.

جدول 3-1 مقدارآلفاي محاسبه شده مربوط به هر متغير و آلفاي کل
رديف
نام متغير
آلفاي کرونباخ
تعداد نمونه
سوالات
1
عوامل انگيزش مادي
0.830
30
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2
عوامل انگيزش غير مادي
0.723
30
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
3
عوامل محيطي
0.708
30
22-23-24-25
4
ابزار و تجهيزات کاري
0.733
30
26-27-28
5
تجربه
0.740
30
29-30-31-32-33
6
کيفيت خدمات
0.858
30
34-35-36-37-38-39
7
رضايت مشتري
0.949
30
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61
8
مجموع متغيرها
0.911
30
کل 61 سوال

در اغلب منابع در رابطه با مقدار مطلوب براي ضريب آلفا به نوشته نونالي87 استناد شده است. بر اساس استدلال وي براي پايا قلمداد کردن يک ابزار حداقل مقدار 0.7 براي ضريب آلفا لازم است (نونالي، 1987).
بر اساس جدول فوق از آنجا که مقدار آلفاي مربوط به هر متغير و آلفاي کل از 0.7 بيشتر است تمامي متغيرها به طور مجزا و کل متغيرها با يکديگر داراي پايايي ميباشند. پرسشنامه اين تحقيق با داشتن آلفاي 0.911 داراي پايايي ميباشد.

3-8 متغيرهاي پژوهش
متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطلاق مي‌شود كه بين افراد جامعه مشترك بوده و مي‌تواند مقادير و ارزش‌هاي متفاوتي داشته باشد. متغيرها انواع گوناگوني دارند و براساس مباني مختلف طبقه‌بندي مي‌شوند. در يك تحقيق علمي براي پاسخ دادن به سوالات تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امري ضروري است. متغيرها را معمولاً مي توان از نظر نقش آن‌ها در تحقيق به 5 دسته تقسيم كرد: متغير مستقل، وابسته، تعديلكننده، كنترل و مداخلهگر (بازرگان و همكاران، 1388، ص 44). متغيرهاي مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغيرهاي ديگر تاثير مي‌گذارند، منشاء بروز پديده‌ها مي‌شوند و معمولاً تشخيص تاثير متغير مستقل و ميزان آن از اهداف عمده تحقيق محسوب مي‌شود. متغيرهاي مستقل (پيشبين) اين تحقيق شامل عوامل انگيزش مادي، عوامل انگيزش غيرمادي، عوامل محيطي، ابزار و تجهيزات کاري، تجربه و کيفيت خدمات مي‌باشد. متغيرهاي وابسته ، تابع متغير مستقل هستند يا در واقع معلول آن به حساب مي‌آيند (بازرگان و همكاران 1388، ص 45). متغير وابسته (ملاک) پژوهش حاضر رضايت مشتري مي‌باشد. پژوهش‌گر در فرايند پژوهش معمولاً رابطه بين متغير مستقل را که قابل مشاهده است با متغير وابسته که آن هم قابل مشاهده است مطالعه مي‌کند. متغير ميانجي، متغيري است که گاه بعنوان رابط بين متغير مستقل و وابسته قرار ميگيرد (حافظ نيا، 1387، ص 44). در نهايت متغيرهاي تعديلگر، جهت يا ميزان رابطه‌ي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين متغيرها را مي‌توان متغير مستقل دوم نيز منظور داشت. متغير تعديلگر متغير مستقلي است که نقش ثانويه دارد و محقق مايل است اثر آن را در فرايند آزمون فرضيه، در کنار متغير مستقل مطالعه کند (بازرگان و همكاران، 1388، ص 46). در واقع متغير تعديلگر دومين متغير مستقلي است که به خاطر تعيين تاثير آن در رابطه بين اولين متغير مستقل و متغير وابسته انتخاب شده و مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. متغير تعديلگر عاملي است که توسط پژوهشگر انتخاب، اندازهگيري و يا دستکاري ميشود تا مشخص شود که تغيير آن موجب تغيير رابطه بين متغير مستقل و پديده مشاهده شده ميشود يا خير. واژه تعديلگر به ما اطلاع ميدهد که متغير مستقل ثانوي بايد کنار گذاشته شود. روش ديگر صحبت در مورد متغيرهاي تعديلگر و مستقل اين است که تعامل آنها را به حساب آوريم و صحبت از متغيرهاي متعامل کنيم. متغيرهاي متعامل فقط زماني بر متغير وابسته تاثير ميگذارند که با همديگر عمل نمايند. هيچ کدام از متغيرهاي اين تحقيق از نوع متغير ميانجي و تعديلگر نيستند.

جدول3-2 تعريف متغيرهاي تحقيق
متغير
تعريف
متغيرهاي پيشبين
عوامل انگيزش مادي
به پاداشهايي اطلاق ميشود که مستقيما از طرف شرکت به کارکنان پرداخت ميشود و در واقع به آنها پاداشهاي فرعي نيز گفته ميشود (دعايي، 1374، ص 242).
عوامل انگيزش غير مادي
به پاداشهايي اطلاق ميگردد که براي فرد جنبه دروني داشته و به طور معمول از سوي محيط دريافت ميشود که به پاداشهاي اصلي نيز مشهور ميباشند (دعايي، 1374، ص 243).
عوامل محيطي
عبارتند از گروههاي کاري، فضاي مناسب، دکوراسيون و سيستم تهويه مناسب و خط مشيها و رويهها که در سازمانها کاربرد دارد (مرادي، 1385، ص 89).
ابزار و تجهيزات کاري
عبارتند از وسايل و امکانات فيزيکي که جهت تسهيل در ارائه خدمات به مشتريان و فعاليتهاي سازماني کاربرد دارد (سايت ايريمس88).
تجربه
عبارت است از فرايند مواجهه و شناخت مسئله، اتخاذ تصميم و اقدام در جهت اجراي آن در جريان حل يک مسئله يا مشکل جديد (سايت ايريمس).
کيفيت خدمات
عبارت از اين است که استفاده کننده از کالا و خدمات بايد بتواند نياز يا درخواست خود را از آن کالا يا خدمات برآورده سازد (سيدجوادين، 1384، ص175).
متغير ملاک
رضايت مشتري
عبارت است از احساسات خوشايند و ناخوشايند شخص که از مقايسه عملکرد ذهني وي در قياس با انتظارات او ناشي ميشود (کاتلر، 1382، ص 78).

3-
9 مقياس اندازه‌گيري و طيف پرسشنامه
3-9-1 مقياس اندازهگيري
در اين پژوهش به منظور اندازهگيري، ارزيابي و مقايسه نتايج بهدست آمده از طريق پرسش‌نامه، از مقياس فاصلهاي طيف ليکرت استفاده شده است. مقياس فاصلهاي اين امکان را به محقق ميدهد که ميانگين و انحرافمعيار پاسخهاي مربوط به متغيرهاي مختلف را محاسبه نمايد؛ يعني نهتنها قادر است افراد را با توجه به خصوصيات مشخص گروهبندي کند و رتبهها را در درون گروهها مشخص سازد، بلکه قادر است مقدار اين تفاوت را اندازهگيري و تفاوت بين افراد را مشخص سازد (سکاران، 1381، ص211). طيف ليکرت يک مقياس فاصلهاي است که از تعدادي عبارت و گزينههاي جوابيه تشکيل شده است و لذا اين مقياس يک مقياس مرکب است. گزينههاي جوابيه در اين مقياس معمولاً نشان‌گر ميزان موافقت يا مخالفت پاسخ‌گو به يک موضوع يا مفهوم معين اعم از مثبت و منفي است. به عبارتي از طريق اين مقياس ميتوان حساسيت، نگرش، تعلق يا باور و احساسات پاسخ‌گو را تعيين کرد. دليل اين امر نيز اين است که پاسخ‌گويي که نسبت به يک موضوع خاص داراي حساسيت عاطفي کم يا شديد باشد، اين حساسيت خواه جنبهي مثبت داشته باشد يا منفي، از طريق انتخاب عبارات مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز مي‌دهد(خاکي، 1378، ص 258). از طرفي طيف ليکرت ميتواند 5 يا 7 گزينهاي باشد که در تحقيق حاضر با نظر استادان راهنما و مشاور، مقياس 5 گزينهاي بهکار برده شده است. ارزش هر يک از گزينههاي انتخابي به شرح جدول زير است:

کاملاً مخالفم
مخالفم
نظري ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
1
2
3
4
5

همان‌طور که در مدل نهايي تحقيق مشاهده شد، متغيرهاي عوامل انگيزش مادي، عوامل انگيزش غيرمادي، عوامل محيطي، ابزار و تجهيزات کاري، تجربه، کيفيت خدمات و رضايت مشتري مورد بررسي و آزمون قرارگرفته است.

3-10 روش آماري تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل از نرمافزار 18Spss استفاده شده است. تجزيه و تحليل سوالات پژوهشي تحقيق با توجه به روش تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. در بخش توصيفي، تحليلهاي آماري از قبيل فراواني89 و درصدها90 استفاده شد. در اين بخش براي شفافيت هرچه بيشتر در کنار جداول، از نمودارها نيز براي نشان دادن نتايج، استفاده شده است. در آمار توصيفي از شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي مانند ميانگين، انحراف استاندارد و… که در جمع‌آوري‌، طبقه‌بندي‌، خلاصه‌ كردن‌ و نمايش‌ داده هاي‌ آماري‌ مورد استفاده‌ قرار ميگيرد، استفاده شد. در آمار استنباطي با توجه به ماهيت و سطح اندازه‌گيري متغيرها (نسبي، اسمي، ترتيبي و فاصلهاي) از آزمونهاي ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن91، آزمون رگرسيون خطي ساده و تحليل واريانس يک طرفه و آزمون t مستقل استفاده گرديد. براي كليه فرضيهها سطح خطاي 05/0=? در نظر گرفته شده است. تشريح کاربرد هر يک از آزمونهاي ذکر شده، با توجه به فرضيهها در زير ارائه شده است.

3-10-1 رگرسيون و همبستگي
واژه رگرسيون به معناي بازگشت است و نشان دهنده آن است که مقدار يک متغير به متغير ديگري بر ميگردد. در رگرسيون به دنبال برآورد رابطهاي رياضي و تحليل آن هستيم، بطوريکه با آن کميت متغيري مجهول را با استفاده از متغيرهاي معلوم تعيين کرد. سپس در همبستگي به دنبال تعيين نوع رابطه و ميزان ارتباطي هستيم که متغيرها را به هم ربط