تحقیق درباره …، توزيع، m، زير

دانلود پایان نامه

داده ها را در اطراف مقدار ميانگين نشان مي دهد.
(6-13)
N مقدار اقلام در جمعيت است

محاسبه ي مقدار ? اصولا آسان است ولي زمانيکه تعداد اقلام در جمعيت نا محدود باشد اغلب غير ممکن است.
محاسبه ي انحراف استاندارد مي تواند از رابطه ي زير محاسبه شود
(6-14)
واريانس: با داشتن انحراف استاندارد مي توان به آساني واريانس را محاسبه کرد
(6-15)
نمونه گيري و توزيع:
الف – مدل نظري که احتمال بدست آوردن مقادير ممکن از نمونه ها را شرح مي دهد
ب – چند نمونه از مدل هاي توزيع که غالبأ در مطالعات مهندسي استفاده مي شود در زير آورده شده است.
توزيع نرمال
توزيع-t
توزيع-F
توزيع برنولي
توزيع يکنواخت
توزيع Binormal
توزيع chi
6-3تست ANOVA
اين تست براي تشخيص تفاوت بين ميانگين چند نمونه استفاده مي شود.آزمايش براي تشخيص تفاوت معني دار،بين ميانگين نمونه ها توسط تست-F انجام مي شود در نگاه اول تعجب آور است که چگونه با استفاده از تست مقايسه ي واريانس مي توان براي اين منظور استفاده کرد. توجيه ان به شرح زير است:
مي توان نشان داد که براي n تعداد در يک جمعيت مقدار واريانس 2? است و توزيع نرمال آن بصورت n/2? مي باشد.آزمون براي تشخيص تفاوت در نمونه ها توسط تست ( one-way anova) انجام مي شود.اگر براي يک آزمايش m رفتار به همراه n مشاهده داشته باشيم مي توان نتايج را بصورت جدول زير نمايش داد.
جدول(6-1) جدول نتايج براي( one-way anova)

رفتار

1
2
3

ID
مشاهده
1
X11
X2l
X31

X m l
تعداد
2
X12
X22
X32

X m 2


. . .
. . .
. . .


. . .
. . .
. . .

n
Xln
X2n
X3n

X m n
مجموع

?XI
?X2
?X3

? X m
متوسط

متوسط اصلي =