بررسی اثربخشی تئاتردرمانی مبتنی بر دلبستگی بر تغییر سبک دلبستگی، بهبود رفتار مادرگری و مهارت های اجتماعی- قسمت 10

دانلود پایان نامه

مادرانه موثر بر دلبستگی.مهارت شروع مکالمه. تکنیک ها: بازی هایی برای شکستن یخ افراد مانند پیاده روی با چشمان بسته و فشردن دست،تکنیک آینه و نقش معکوس. قرار و مدار گذاشتن در مورد انتظارات و نگرانی ها، تمرین گروه بندی و زیر گروه و بازی با هم، تمرین های ساده تئاتری در قالب بازی یا تئاتر روزنامه ی ساده ( تمرینی برای اجرای تئاتر و آشنایی با تئاتر).
جلسه ی دوم: ایجاد اتحاد درمانی، ایجاد بینش در مادر و کودک در مورد دلبستگی ناایمن و دلایل و پیامد های آن، نقش رفتار مادرانه و نقص در مهارت های اجتماعی، تمرین واژگونی نقش، شروع بازی قهرمان. آموزش مادران با جهت حساسیت به علایق نوجوان. تکنیک های گرم کردن: درجه بندی احساسات. تکنیک های گفت گو، تطبیق نقش و تعویض نقش، صندلی خالی، یک دقیقه تک گویی، و پری رویایی ( تکنیکی جذاب برای آماده سازی در مراحل ابتدایی). مهارت بیان احساسات، مضاعف و تعمیق هیجان.
جلسه ی سوم : نشان دادن مسئله به صورت عملی بر روی صحنه، تفکر روی مهارت های اجتماعی. آموزش مادران جهت پاسخگویی سازگار با نوجوان. مهارت کنترل خشم. تکنیک ها: پایکوبی متناسب با شدت هیجانات برای گرم کردن،مضاعف سازی، کلامی کردن پیام های غیر کلامی، خود گویی مثبت، صندلی خالی، فن خودبازنمایی، فن یک دقیقه تک گویی، وارونگی نقش و فن آیینه، تئاتر روزنامه، خلق سناریو در مورد مشکلات مشارکت کنندگان، نمایشنامه نویسی.
جلسه ی چهارم : تمرین گوش دادن و سوال کردن و انعکاس و مشارکت در گروه، صحبت کردن والدین در مورد میزان همدلی و حساسیت به فرزندانشان. آموزش تکنیک های اثر بخشی و موثر بودن برای نوجوان. تکنیک های تصویر، تقسیم به زیر گروه ها ، تمرکز روی مشکل، صندلی خالی، اتاق تاریک، مضاعف سازی، فن آیینه، واژگونی نقش.
جلسه ی پنجم : گفت و گو درباره ی مشکلات اعضا در زمینه ی روابط اجتماعی و نحوه ی آشنا شدن با یک فرد غریبه و ایفای نقش با استفاده از تکنیک های تئاتردرمانی، صحبت کردن در مورد روش های صحیح والدگری و رابطه ی سالم با فرزند.آموزش تکنیک های کلامی و غیر کلامی در راستای پذیرش کودک. تکنیک : فن آیینه، وارونگی نقش، فرافکنی در آینده، مشارکت، تکنیک صندلی خالی، مضاعف سازی، نمایش نامه نویسی همزمان، تئاتر روزنامه.
جلسه ی ششم: ارتقای رابطه ی مادر- کودک، تعریف رابطه ی درست، تمرین رابطه ی درست، بحث در مورد شناسایی حقوق خود و نحوه ی برخورد و ارتباط با اطرافیان. آموزش تکنیک های ایجاد لذت در تعامل با نوجوان. تکنیک : به صحنه آمدن، انتخاب نقش، فن آینه، نقش معکوس، صحبت با یکدیگر و مشارکت، مضاعف سازی، اتاق تاریک، نمایشنامه نویسی همزمان، رنگین کمان آرزو، تئاتر مجادله.