بررسی اثربخشی تئاتردرمانی مبتنی بر دلبستگی بر تغییر سبک دلبستگی، بهبود رفتار مادرگری و مهارت های اجتماعی- قسمت 10

مادرانه موثر بر دلبستگی.مهارت شروع مکالمه. تکنیک ها: بازی هایی برای شکستن یخ افراد مانند پیاده روی با چشمان بسته و فشردن دست،تکنیک آینه و نقش معکوس. قرار و مدار گذاشتن در مورد انتظارات و نگرانی ها، تمرین گروه بندی و زیر گروه و بازی با هم، تمرین های ساده تئاتری در قالب بازی یا تئاتر روزنامه ی ساده ( تمرینی برای اجرای تئاتر و آشنایی با تئاتر).
جلسه ی دوم: ایجاد اتحاد درمانی، ایجاد بینش در مادر و کودک در مورد دلبستگی ناایمن و دلایل و پیامد های آن، نقش رفتار مادرانه و نقص در مهارت های اجتماعی، تمرین واژگونی نقش، شروع بازی قهرمان. آموزش مادران با جهت حساسیت به علایق نوجوان. تکنیک های گرم کردن: درجه بندی احساسات. تکنیک های گفت گو، تطبیق نقش و تعویض نقش، صندلی خالی، یک دقیقه تک گویی، و پری رویایی ( تکنیکی جذاب برای آماده سازی در مراحل ابتدایی). مهارت بیان احساسات، مضاعف و تعمیق هیجان.
جلسه ی سوم : نشان دادن مسئله به صورت عملی بر روی صحنه، تفکر روی مهارت های اجتماعی. آموزش مادران جهت پاسخگویی سازگار با نوجوان. مهارت کنترل خشم. تکنیک ها: پایکوبی متناسب با شدت هیجانات برای گرم کردن،مضاعف سازی، کلامی کردن پیام های غیر کلامی، خود گویی مثبت، صندلی خالی، فن خودبازنمایی، فن یک دقیقه تک گویی، وارونگی نقش و فن آیینه، تئاتر روزنامه، خلق سناریو در مورد مشکلات مشارکت کنندگان، نمایشنامه نویسی.
جلسه ی چهارم : تمرین گوش دادن و سوال کردن و انعکاس و مشارکت در گروه، صحبت کردن والدین در مورد میزان همدلی و حساسیت به فرزندانشان. آموزش تکنیک های اثر بخشی و موثر بودن برای نوجوان. تکنیک های تصویر، تقسیم به زیر گروه ها ، تمرکز روی مشکل، صندلی خالی، اتاق تاریک، مضاعف سازی، فن آیینه، واژگونی نقش.
جلسه ی پنجم : گفت و گو درباره ی مشکلات اعضا در زمینه ی روابط اجتماعی و نحوه ی آشنا شدن با یک فرد غریبه و ایفای نقش با استفاده از تکنیک های تئاتردرمانی، صحبت کردن در مورد روش های صحیح والدگری و رابطه ی سالم با فرزند.آموزش تکنیک های کلامی و غیر کلامی در راستای پذیرش کودک. تکنیک : فن آیینه، وارونگی نقش، فرافکنی در آینده، مشارکت، تکنیک صندلی خالی، مضاعف سازی، نمایش نامه نویسی همزمان، تئاتر روزنامه.
جلسه ی ششم: ارتقای رابطه ی مادر- کودک، تعریف رابطه ی درست، تمرین رابطه ی درست، بحث در مورد شناسایی حقوق خود و نحوه ی برخورد و ارتباط با اطرافیان. آموزش تکنیک های ایجاد لذت در تعامل با نوجوان. تکنیک : به صحنه آمدن، انتخاب نقش، فن آینه، نقش معکوس، صحبت با یکدیگر و مشارکت، مضاعف سازی، اتاق تاریک، نمایشنامه نویسی همزمان، رنگین کمان آرزو، تئاتر مجادله.

مطالب مشابه

دانلود پایان نامه قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی
پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی ...
سمینار تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
پایان نامه میزان احساس موثر بودن بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا
دانلود پایان نامه بررسی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند...
پایان نامه ارشد با موضوع بی تابعیتی براساس کنوانسیون های بین المللی