ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

2-6-3  مدلهاي موجودي

برخي از مدلهاي انتخاب تامين‍کنندگان به طور همزمان مسئله موجودي را نيز در بر مي‍گيرند و هزينه‍هاي نگهداري آن را لحاظ مي‍کنند. مانند مقالات‍: قدسي پور[1][51]، دميرتس و همکاران‍[39]، ساکي[2][60]، رضايي و همکاران (2008 .(

2-7  جمع بندي

در اين فصل به طور خلاصه کليه روش‍هايي که در مقالات مورد استفاده قرار گرفته بودند بيان شد. همچنين برخي از مقالات نيز به عنوان نمونه معرفي شدند. در فصل بعد مدل‍هاي پيشنهادي براي مسئله انتخاب تامين‍کنندگان در هر دو لايه ارائه خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

شرح مسئله و پيش فرض هاي آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 مقدمه

همانطور که در فصل‍هاي گذشته بررسي شد، تاکنون هيچ مدل برنامه‍ريزي رياضي براي انتخاب تامين‍کنندگان دو لايه از زنجيره تامين ارائه نشده است و با توجه به اهميت اين موضوع در افزايش کارايي زنجيره‍هاي تامين و بهينه‍سازي فرايند انتخاب تامين‍کنندگان و اين که مسئله مورد نظر دغدغه صنعت نيز مي‍باشد، در اين فصل، ابتدا مدل رياضي انتخاب بهترين تامين‍کنندگان براي سفارش يک محصول خاص ارائه شده است و در ادامه اين مدل از جهات گوناگون توسعه يافته تا به واقعيات و نيازهاي موجود در صنعت نزديک‍تر شود.

3-2 مدل سفارش يک محصول خاص

مواد و قطعات خريداري شده از تامين‍كنندگان بطور متوسط 50 درصد كل هزينه‍هاي توليدي را تشكيل مي‍دهند. بنابراين هزينه‍هاي مديريت زنجيره‍ تامين ، يك عنصر اصلي در مديريت هزينه كل و افزايش سودآوري شركت مي‍باشد .تصميمات برون‍سپاري تنها به مواد و قطعات محصول محدود نمي‍شود و در رابطه با فعاليتهاي غير توليدي از قبيل خدمات پشتيباني نيز قابل كاربرد است. در كنار ملاحظات هزينه و سود، در تصميمات تامين، مسائل استراتژ‍يك، ارزيابي مالي، كارايي و ريسك در رابطه با تامين‍كننده، قابليت اطمينان، زمانهاي پيشبرد و تحويل مد نظر قرار مي‍گيرند. زمانيكه تمام اين فاكتورها با هم در نظر گرفته مي‍شوند، تصميم تأمين مي‍تواند يك تصميم بسيار پيچيده و حساس باشد كه بر سودآوري و موقعيت رقابتي تأثير ‍می‍گذارد. مدل ارائه شده در اين بخش حالتي را در نظر مي‍گيرد که يک شرکت صنعتي براي توليد خود نيازمند به مونتاژ چندين قطعه به يكديگر مي‍باشد تا از تركيب آنها محصول نهايي خود را تشكيل دهد و در نهايت  تصميم به برون‍سپاري قطعه‍اي خاص مي‍گيرد. در اين ميان مي‍بايست از بين J تامين‍کننده لايه اول خود، تعدادي را بر اساس تقاضاي مورد نظر براي تهيه قطعه خاص و ظرفيت توليد هر يک از تامين‍کنندگان انتخاب نمايد و در نهايت محصولات رابه آن‍ها سفارش دهد. همچنين فرض بر اين است که قطعه مورد نظر كه شركت خريدار تصميم به برون‍سپاري آن گرفته است، متشکل از M قلم ماده اوليه است که تامين‍کنندگان لايه اول بايد آنها را بر اساس ضريب مصرف در قطعه توليدي، تهيه کنند. به همين منظور بايد از بين P تامين‍کننده لايه دوم که هر کدام تعدادي از مواد اوليه مورد نياز را توليد مي‍کنند، تعدادي را انتخاب کنند. از آنجايي که نحوه تامين مواد اوليه، کيفيت آن‍ها و ساير پارامترها، بدون شک بر عملکرد تامين‍کنندگان مستقيم سازمان اثر گذارند‍[8]، مدل ارائه شده در اين بخش به صورت همزمان بهترين تامين‍کنندگان را در هر دو لايه انتخاب مي‍کند و در حقيقت شبکه تامين را در حالت بهينه طراحي مي‍کند. پس از انتخاب بهترين تامين‍کنندگان در هر دو لايه، به دليل وجود محدوديت ظرفيت توليد براي تامين‍کنندگان مختلف، ميزان بهينه سفارشات به هر يک از آن‍ها نيز محاسبه مي‍شود. شكل (3-1 ) شبكه اي از تامين‍کنندگان و خريدار را در دو لايه نشان مي‍دهد:

 

 

[1] Ghodseypour et al

[2] Sucky et al

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

مطالب مشابه